AKTUALITY A INFORMACE

27.11.2018

K&K TECHNOLOGY je dodavatelem technologie pro biologickou čístírnu společnosti DEZA

V září 2018 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu na dodávku technologie v rámci sdružení "Společnost ČOV DEZA-HT+KK+SM" s investorem DEZA. Členové sdružení - HOCHTIEF CZ, K&K TECHNOLOGY a Stavební mechanizace - Servis budou realizovat společnými silami stavbu - "Čistírnu odpadních vod ve společnosti DEZA".

Rekonstrukce Biologické čistírny odpadních vod (BČOV) umožňuje podstatné zkvalitnění technologického procesu čištění odpadních vod, zejména se zaměřením na likvidaci kyanidů a tím i zvýšení kvality vyčištěných vod. K&K TECHNOLOGY především rekonstruuje technologické vybavení biologické čistírny odpadních vod závodu DEZA. Nová dodávaná technologie zahrnuje čerpací stanice, strojní česle, egalizační nádrž, flotaci, biologické čištění včetně dosazovacích nádrží, terciální čištění s lamelovou separací a dvoustupňovou tlakovou filtrací a kalové hospodářství. Součástí naší dodávky je i řešení kompletní elektroinstalace související s novou technologií, systém řízení technologických procesů a zabezpečovací systém.

Předpokládaný termín předání kompletního díla investorovi bude začátkem roku 2020.

 


23.8.2018

K&K TECHNOLOGY dokončila rekonstrukci ÚV Petrovičky

V červnu 2018 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila rekonstrukci úpravny vody (ÚV) Petrovičky, která je hlavní úpravnou vody pro obce Petrovičky a Makov (cca 250 obyv.). Součástí rekonstruce úpravny vody bylo nové napojení vrtu HV 3 pro zvýšení kapacity zdrojů. Rekonstrukce probíhala za plného provozu bez přerušení dodávky vody.

Ve stávající budově ÚV byla vybudována nová technologická linka úpravny vody se zaměřením na snížení obsahu železa, manganu, arsenu a radonu ve vodě.

 

Dále byly provedeny nezbytné stavební úpravy objektu včetně výstavby armaturní šachty u vrtu VH 3 a výstavby nové odsazovací nádrže pro vypouštěnou vodu z praní tlakových filtrů.

 

Ve všech vrtech byla provedena výměna čerpadel včetně
nového vystrojení armaturních šachet ve zhlaví vrtů, kompletní
výměna elektroinstalací a instalace řízení technologických
procesů tak, aby úpravna vody byla efektivní a bezpečnou
vodohospodářskou infrastrukturou a její chod byl plně automatický.

 

 

 

 

 

 

 


29.6.2018

1. místo Zlatá Aqua získala technologie Čerpací stanice Sihoť

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY se ve dnech 12.-14.6. 2018 zúčastnila vodohospodářské výstavy AQUA v Trenčíně, odkud si odvezla dvě ocenění.

V první den konání výstavy akciová společnost K&K TECHNOLOGY získala 1. místo v kategorii technologie Zlatá Aqua a 2. místo za expozici výstavy "Modrý Akvadukt".

První cenou v kategorii technologie byla oceněna Čerpací stanice Sihoť - Bratislava. Předmětem stavby "VZ Sihoť, rekonštrukci ČS4 a TS4" byla rekonstrukce čerpací stanice č. 4 a čerpací technologie pěti studní na dunajském ostrově Sihoť.

Kapacitou celého vodárenského zdroje Sihoť je 900 l/s, tj. 28 mil. m3 za rok. Zásobuje pitnou vodou přibližně čtvrt milionu obyvatel Bratislavy.

Hlavním důvodem k realizaci této stavby bylo morální i technické opotřebení technologie, které nepřijatelně zvyšovalo nebezpečí výpadku vodárenského zdroje z provozu.

Technologii stavby dodávala K&K TECHNOLOGY a.s.,  jejími částmi byly: čerpací stanice - vysokotlaká část; čerpací stanice-nízkotlaká část; čerpací technologie studní.

 


14.5.2018

Pozvánka na výstavu AQUA Trenčín

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude vystavovat na veletrhu AQUA 2018, který se koná 12-14. 6.2018 na výstavišti EXPO CENTER Trenčín.

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku - hala 6, stánek 40.

 

 


23.3.2018

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY dodávala technologické řešení pro Bioplynovou stanici Vyškov

Na konci roku 2017 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila 1.etapu rekonstrukce technologické části Bioplynové stanice Vyškov (dále BPS) pro jejího provozovatele firmu REBIOS spol. s r.o.

V rámci technologické dodávky byla v nádrži postfermentoru opravena dvě stávající vrtulová míchadla a další dvě nová vrtulová míchadla s dlouhou hřídelí byla doplněna. Pro ohřev obsahu nádrže postfermentoru byl instalován nový systém ohřevu, pro stávající plynojem byly doplněny nové zabezpečovací prvky a byly realizovány dílčí opravy stávajících trubkových fermentorů.
Současně se z důvodu omezení šíření zápachu do okolí BPS realizovala kompletní rekonstrukce stávajícího biofiltru, včetně jeho nového zastřešení.
Průběh rekonstrukce byl naplánován tak, aby čas nutné odstávky příjmu odpadů po dobu rekonstrukce byl co možná nejkratší.
Poté co byla dodána renovovaná technologie od K&K TECHNOLOGY, zefektivnil se celý provoz BPS, včetně produkce bioplynu a výroby elektrické a tepelné energie ze vstupních odpadů.

Bioplynová stanice Vyškov nabízí možnosti likvidace a využití biologicky rozložitelných odpadů, vedlejších živočišných produktů a dalších surovin ve svém regionu.

 


19.2.2018

Okamžité provozní informace díky řízení technologie ČOV

Efektivní provozování městských čistíren odpadních vod je velmi důležité z hlediska bezpečnosti a úspory v provozních nákladech. Každý provozovatel by proto měl zvážit investici do moderních řídidích systémů, které se dokáží postarat o přenos informací z jednotlivých úseků do řídicího systému a PC velínu ČOV. S řízením provozu ČOV Vám může pomoci tým odborníků z K&K TECHNOLOGY, který je po mnoho let odborným dodavatelem v oblasti vodohospodářské a průmyslové automatizace.

 

 

Sofistikované dispečerské systémy

Nejmodernejší způsob řízení je pomocí dispečerských systémů, které sbírají potřebné informace z jednotlivých provozních celků a vyhodnocují je. Mezi dodávky automatice pro ČOV mohou patřit následující funkce:

- monitorované množství a stupeň znečištění vody a výstupní vody,
- měření rozpuštěného kyslíku a teploty v aktivační nádrži,
- monitorování hladin v jímkách, nádržích, plynojemech,
- řídí proces přípravy a dávkování roztoku flokulantu,
- řídí proces sedimentace,
- řídí proces odkalení,
- měření pH a teploty,
- kompletní analýzy provozu technologie
- přenos požadovaných dat do řídicí jednotky velínu, popřípadě zasílání varovných, dotazových nebo informativních sms.

Okamžitě se tak dozvíte o všech provozních informacích, které jsou důležitým faktorem pro zvýšenou spolehlivost ČOV. Díky možnosti online sledování budete tak mít přehled o jednotlivých zařízeních nebo konkrétních technologických celcích.
V tomto roce naše společnost zajistila a pomohla svým klientům s automatizací na základě jejich provozních požadavků i v oblasti úpraven vod, teplárenství a řízení balicích strojů.
Náš specializovaný tým zaměřený na projektování řídicích systémů, ať již celých sestav nebo dílčích částí, Vám navrhne nejvhodnější řídicí systémy a poskytne i související servis.

 


20.12.2017

K&K TECHNOLOGY montuje technologické vystrojení biologické linky na ÚČOV Praha

Od roku 2017 společnost K&K TECHNOLOGY provádí montáž provozního souboru PS02 - rozvody tlakového vzduchu v rámci objektu biologické linky NVL ÚČOV Praha.

Jedná se o potrubní rozvody z nerezové oceli v celkové délce 2,6 km. Pro uložení potrubí jsou používány nerezeové konzoly vlastní výroby.

Dále provádíme montáž pomaluběžných míchadel (72 ks), rychloběžných míchadel (28 ks), stavidel a hradítek.

 

 


3.11.2017

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY instalovala mokrou vypírku spalin

V říjnu 2017 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila instalaci mokré vypírky spalin
ve výtopně CZT Kašperské Hory.

Ve výtopně jsou instalovány 2 kotle o výkonu 2400 kW a 1600 kW na spalování biomasy - dřevní hmoty. Pračka spalin je nyní schopna snížit koncentraci jemných prachových částic ve spalinách z předchozích 150 mg/m3 na méně než 20 mg/m3. Jemné prachové částice jsou zde ze spalin odloučeny a uneseny sprchovou vodou. Prachové částice ve sprchové vodě jsou zahušťovány a odváděny do kanalizace.

Součástí instalace mokré vypírky byla i instalace výměníků tepla, které slouží jak ke snížení teploty spalin před vypírkou a současně i k využití tepla ze spalin.

Celý projekt společnost K&K TECHNOLOGY realizovala během tří měsíců. Účinnost zařízení na snížení emisí ve spalinách byla potvrzena závěrečným autorizovaným měřením emisí.

 


30.10.2017

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY obnovila technologii pro pitnou vodu na ČS Lužná

V říjnu 2017 byla čerpací stanice (ČS) Lužná předána do plného provozu investorovi VaK Vsetín a.s. Předmětem projektu byla výměna nevyhovující technologie ČS.

Naše společnost K&K TECHNOLOGY byla generálním dodovatelem stavby, která byla členěna na strojní, elektro a stavební část. Byla instalována čtyři nová čerpadla, každé o výnoku 35 l/s při čerpané výšce 140 m. Výměna vystrojení byla provedena včetně nových potrubních rozvodů z nerezové oceli a systému protirázové ochrany. Byla provedena kompletně nová elektroinstalace s dodávkou el. rozvaděčů, motorgenerátoru se záložním výkonem 275 kVA a olejových transformátorů 2x 400 kVA. Součástí elektro části byl nový systém ASŘTP včetně přenosu dat na dispečink. Stavební část představovala především úpravu povrchů v ČS (obklady, dlažby, výmalba, nátěry) a nové venkovní zpevněné plochy před budovou.

Realizace akce byla náročná s ohledem na požadavek investora provést výměnu technologie za plného provozu ČS s možností pouze krátkodobých odstávek v řádu hodin.

 


3.7.2017

K&K TECHNOLOGY dodává a montuje dílčí část technologického vystrojení

na ÚČOV Praha

Od začátku roku 2017 K&K TECHNOLOGY dodává a montuje dílčí část technologie vystrojení pro novou vodní linku na ÚČOV Praha. Dílčí dodávky technologie realizujeme v odpovídající kvalitě a dle harmonogramu pro objednatele DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA a Arko Technology.

Naše firma vyrobila a namontovala 204 ks nerezových odtokových žlabů do dosazovacích nádrží. Vzhledem k hloubce nádrží a zastropení prostoru je postup montáže specifický a náročný. V současné době je namontována polovina z celkového počtu žlabů.

K&K TECHNOLOGY také provádí montáže potrubí plovoucích látek v rámci objektu SO 09 a montáže tenzometrických rámů vah.

 


23.6.2017

Rekonstrukce metanizační nádrže na ČOV Klatovy

Na základě výběrového řízení je K&K TECHNOLOGY dodavatelem rekonstrukce metanizační nádže III. na ČOV Klatovy.

Stávající betonová nádrž byla před rekonstrukcí provozována jako otevřená uskladňovací nádrž vyhnilého kalu na odvodnění. Po rekonstrukci bude plynotěsně zakryta ocelovým vrchlíkem a v nádrži bude nainstalováno míchadlo s dlouhou hřídelí MSDH pro homogenizaci kalu. Pro ohřev kalu budou doplněny topné registry a v závěrečné fázi bude dokončeno potrubní a technologické vystrojení tak, aby po rekonstrukci mohla být nádrž využívána pro anaerobní stabilizaci kalu. Celková retence kalového hospodářství ČOV se tak navýší o 950 m3.

Předpokládaný termín dokončení projektu je v září 2017 s následujícím 6 měsíčním zkušebním provozem.

 


27.4.2017

Pozvánka na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2017

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude vystavovat na veletrhu VODOVODY-KANALIZACE 2017, který se koná ve dnech 23. - 25.5. 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA - Letňany.

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku - hala 4, stánek 36.

 

 


1.4.2017

Modernizace řešení kalového a plynového hospodářství na ČOV Mariánské Lázně

V březnu 2017 byla uzavřena smlouva na rekonstrukci kalového a plynového hospodářství ČOV Mariánské Lázně mezi CHEVAKEM Cheb a sdružením "Společnost Mariánské Lázně - SMP - K&K", jehož účastníkem je akciová společnost K&K TECHNOLOGY a.s.

K&K TECHNOLOGY a.s. navrhla a dodává moderní řešení kalového a plynového hospodářství vč. SŘTP. Intenzifikace spočívá v návrhu nového reaktoru s nasazeným plynojemem. Na místo čtyř stávajících a nevyhovujících vyhnívacích nádrží bude vybudován moderní reaktor o objemu 2193 m3. V betonovém stropě reaktoru bude ukotven membránový plynojem Sattler o kapacitě 780 m3. Nádrž reaktoru o vnitřním prům. 22 m a hloubce 6,5 m bude dokonale míchána třemi naklápěcími vertikálními míchadly MSDH s instalací na nádrži.

Elektrické řízení míchadla MSDH pomocí frekvenčního měniče plynule upravuje výkon zařízení v závislosti na přivedených substrátech a na individuálních potřebách míchání, šetří agregát a chrání před rozjezdovými rázy. Motor s převodovkou a naklápěcí mechanismus je konstrukčně umístěn vně nádrže. Hřídel míchadla vede přes plynotěsnou průchodku stropem dovnitř nádrže. Více o Míchadle s dlouhou hřídelí MSDH

Navrženým řešením modernizace KaPH dojde ke zvýšení účinnosti anaerobní stabilizace kalu a ke zvýšení energetického využití kalů vzniklých provozem ČOV.

 


25.1.2017

Oznámení o změně sídla společnosti K&K TECHNOLOGY a.s.

Vážení obchodní partneři,

dovolte nám, abychom Vás informovali o změně sídla společnosti. Novým sídlem  společnosti K&K TECHNOLOGY a.s. je s platností  od 25.1.2017 Koldinova 672, 339 01 Klatovy II.

Tímto prosíme veškeré obchodní partnery, aby od tohoto data uváděli novou adresu na daňové doklady a korespondenci.

Ostatní údaje (např. telefonní a faxová čísla, kontakty na pracovníky společnosti a emaily) zůstávají beze změny.

 


23.12.2016

PF 2017

  

24.11.2016

Valná hromada společnosti K&K TECHNOLOGY a.s., Zlatnická 33, Klatovy I, 339 01 Klatovy, IČ 64833186, na svém zasedání dne 21. 11. 2016 přijala mj. rozhodnutí o změně akcií listinných na akcie zaknihované. Společnost po nabytí účinnosti změny podoby akcií vydá 240 kusů zaknihovaných akcií po 70.000,- Kč nominální hodnoty, které budou připsány na účty akcionářů v příslušné centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou vede centrální depozitář podle zvláštního zákona. Akcionáři získají zaknihované akcie v poměru jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií. Akcionáři odevzdají dosavadní listinné akcie společnosti ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zveřejnění.

Václav Kutil
předseda představenstva 

1.10.2016

K&K TECHNOLOGY je dodavatelem technologie pro tři čístírny v regionu horní Nitry

V září 2016 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu s jedním ze členů sdružení projektu "ČOV Sever" na dodávku technologických částí tří ČOV. Projekt ČOV Sever řeší odkanalizování obcí a čištění odpadních vod v regionu horní Nitry.

Předmětem prací v projektu "ČOV Sever" je vybudování 93 km kanalizace vč. 3744 přípojek a dále zahrnuje rekonstrukci ČOV Partizánske na 30 tis. EO, ČOV Bánovce n. Bebravou na 26 tis. EO a ČOV Topolčany na 58 tis.EO.

Společnost K&K TECHNOLOGY na ČOV Partizánské zajišťuje kompletní rekonstrukci strojní části vč. elektro a SŘTP kalového a plynového hospodářství (KaPH), na ČOV Bánovce nad Bebravou a ČOV Topolčany rekonstruuje technologické části KaPH vč. elektro a SŘTP lapáku písku a uskladňovací nádrže.

Předpokládaný termín ukončení celého projektu je květen 2017.

 


30.9.2016

Rekonstrukce kalového a výstavba nového plynového hospodářství na ČOV Zlaté Moravce

Dne 22. srpna byla ČOV Zlaté Moravce uvedena do šestiměsíčního zkušebního provozu. Naše společnost K&K TECHNOLOGY předala technologickou část stavební společnosti Vodohospodářské stavby a.s. Bratislava.

K&K TECHNOLOGY se podílela na rekonstrukci kalového a výstavbě nového plynového hospodářství (strojně technologická část) na ČOV Zlaté Moravce v rozsahu:

- technologické vystrojení stávající vyhnívací nádrže

- technologické vystrojení nové vyhnívací nádrže

- technologické vystrojení strojovny vyhnívacích nádrží vč. dodávky šroubovicových výměníků

-technologické vystrojení kompresorovny pro míchání vyhnívací nádrže bioplynem vč. dodávky kompresorů značky THE UTILE

- technologické vystrojení objektu kogenerační jednotky vč. dodávky kogenerační jednotky TEDOM

- výstavba dvoumembránového plynojemu vč. vystrojení strojovny plynojemu

- technologické vystrojení uskladňovací nádrže

- dodávka a montáž sorpčního odsiřovacího zařízení

- dodávka a montáž zařízení na likvidaci bioplynu 110 A

- vystrojení podélných usazovacích nádrží

- vystrojení kruhovývh dosazovacích nádrží

- dodávka a montáž veškerých stavidel (ruční i elektro)

- technologické vystrojení kotelny vč. dodávky nových kotlů VIADRUS

 


27.7.2016

Linka sušení kalu na ČOV Karlovy Vary ve zkušebním provozu

V květnu 2016 byla na ČOV Karlovy Vary spuštěna do zkušebního provozu linka sušení odvodněného kalu. Tato linka je první realizací nízkoteplotního sušení kalu v ČR. Společnost K&K Technology a.s. byla dodavatelem technologického vystrojení, představující potrubní rozvody a periferní zařízení nutná pro provoz samotné sušárny kalu.

 

Předmětem naší dodávky byla strojní část a řídící systém. Dodávku a montáž pásové nízkoteplotní sušičky nezávisle zajišťovala španělská firma STC Aqualogy. Naše společnost přímo vyráběla a dodávala zásobník odvodněného kalu o objemu 30 m3 s hydraulicky pohyblivým dnem a také otočný šnekový dopravník na vysušený kal. Celá linka je navržena jako plně automatická se stálým dozorem, s navrženou kapacitou až 6000 t odvodněného kalu za rok.

 

Systém tepelného sušení firmy STC je založen na teplovzdušném proudění při nízké teplotě (vzduch 80°C) v pásové sušičce. Výsledkem sušení je granulát s min. obsahem sušiny 90%. Tento granulát lze jako surovinu využít k výrobě paliv druhé generace. Čistírenské kaly se tak stanou velmi zajímavou komoditou v rámci filozofie oběhového hospodářství.

 


27.6.2016

1. místo v soutěži Zlatá AQUA získalo míchadlo pro ČOV a BPS

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY se ve dnech 14.-16.6.2016 zúčastnila 21. ročníku vodohospodářské výstavy AQUA Trenčín, odkud si odvezla dvě ocenění.

 

Dne 14. června 2016 akciová společnost K&K TECHNOLOGY získala 1. místo v kategorii výrobků a 3. místo v kategorii o nejlepší technologii v soutěži Zlatá Aqua na výstavě AQUA v Trenčíně. Obě ceny za akciovou společnost převzali členové představenstva Ing. Jan Kutil a Ing. Josef Horejš.

Hlavní cenou v kategorii výrobků bylo oceněno míchadlo s dlouhou hřídelí MSDH pro bioplynové stanice a čistírny komunálních a průmyslových odpadních vod. Slouží k míchání tekutých substrátů s nízkou až střední viskozitou, je určeno k homogenizaci substrátů nádrží a zabraňuje tvoření klesajících a plovoucích vrstev.

 

3. místo v kategorii o nejlepší technologii vyhrála technologie ČOV Trenčianske Stankovce. Koncepce intenzifikace a čištění odpadních vod na ČOV zahrnuje především intenzifikaci biologického stupně jako hlavního článku celé ČOV mající prvořadý vliv na kvalitu vyčištěné odpadní vody. Při návrhu jednotlivých strojů a zařízení byly respektovány požadavky na vysoký stupeň provozní spolehlivosti a životnosti a na potřeby minimální údržby. Mezi významné modernizační řešení patří použití hyperboloidních míchadel Invent pro homogenizaci obsahu nádrží denitrifikace a nitrifikace.

 


1.6.2016

K&K TECHNOLOGY realizuje rekonstrukci vyhnívací nádrže na ČOV Žilina

V květnu 2016 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu o dílo na realizaci rekonstrukce vyhnívací nádrže č.2. na čistírně odpadních vod v Žilině.

Rekonstrukce spočívá v kompletní výměně technologického vystrojení vyhnívací nádrže, které se nachází již na hranici své životnosti, a provedení sanace vnitřního povrchu nádrže za účelem zajištění vodotěsnosti a plynotěsnosti nádrže. Současně dojde k výměně čerpadla zjišťujícího hydraulické míchání nádrže, provede se doplnění technologie pro příjem svozových kalů a jejich čerpání do vyhnívací nádrže. Rekonstrukce zahrnuje i osazení nových měřících přístrojů a PLC pro sledování a řízení technologického procesu kalového hospodářství.

Cílem tohoto projektu je zajištění zvýšení efektivity a bezpečnosti kalového a plynového hospodářství ČOV.

Předpokládaný termín ukončení je v říjnu 2016.

 


29.4.2016

Pozvánka na výstavu AQUA 2016

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude při příležitosti jubilea 25 let vystavovat na veletrhu AQUA 2016, který se koná ve dnech 14. - 16.6. 2016 na výstavišti EXPO CENTER Trenčín.

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku pavilon 6, stánek 44.

 

 


 

16.2.2016

K&K TECHNOLOGY a.s. je generálním dodavatelem a výrobcem specializovaného zařízení na zpracování bioodpadů

V únoru 2016 byla II. etapa výstavby Bioplynové stanice Rybitví předána do zkušebního provozu investorovi Marius Pedersen a.s.

Společnost K&K TECHNOLOGY byla generálním dodavatelem II. etapy BPS Rybitví s cílem zpracovávat biologicky rozložitelné odpady včetně potravin v obalech s prošlou zárukou. Naše firma vyráběla a dodávala specializované zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů tj. pro příjem, drcení, separaci obalů a hygienizaci bioodpadů.

Dovážené bioodpady vč. obalů jsou vyklápěny do ocelové příjmové vany o objemu 40 m3, sestavou podávacích a vyhrnovacích šnekových dopravníků na dně příjmové vany jsou dopravovány do šikmého šnekového dopravníku a z něj do separačního zařízení. Separovaná biologicky rozložitelná část odpadů je akumulována v jímce a odtud pak přečerpávána k hygienizaci do dvou pasterizačních nádob. Hygienizovaný substrát je dále dávkován do anaerobních reaktorů z I. etapy výstavby.

BPS Rybitví tak v ČR patří mezi moderní bioplynové stanice pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

 


 

14.1.2016

Zrekonstruovaná ČOV Púchov v ročním zkušebním provozu

V lednu 2016 byl zahájen roční zkušební provoz ČOV Púchov. Společnost K&K TECHNOLOGY byla generálním dodavatelem technologické části rekonstrukce ČOV Púchov.  V rozsahu dodávky naší společnosti byla rekonstrukce technologického zařízení mechanického předčištění, biologického čištění, kalového a plynového hospodářství včetně části elektro a ASŘTP.

Biologický stupeň byl navržen jako aktivační proces  s předřazenou denitrifikací a s následnou oxickou zónou zabezpečující nitrifikaci. V rámci provedené rekonstrukce kalového a plynového hospodářství byl kromě jiného instalován dvou-membránový plynojem o objemu 260 m3. Vyprodukovaný bioplyn bude k výrobě elektrické energie využívat nově instalovaná kogenerační jednotka.

Projekt „Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa“ navýšil podíl čištění odpadních vod u ČOV Púchov na 30 000 ekvivalentních obyvatel s anaerobní  stabilizací kalu a rozšířil vybudování splaškové kanalizace v aglomeracích Púchov – Dolné Kočkovce, Dohňany, Púchov a Střeženice. Dle příslušných právních norem Slovenské republiky bude mít odvedení a čištění odpadních vod na ČOV Púchov kladný dopad na životní prostředí zejména u kvality povrchových vod řeky Váh.

 


 

23.12.2015

PF 2016

 


 

2.11.2015

V Klatovech se konal 9. ročník konference ANAEROBIE


Společnost K&K TECHNOLOGY byla spoluorganizátorem s odbornou skupinou Kaly a odpady při CZWA ve spolupráci s Asociáciou čistiarenských expertov SR na již devátém ročníku odborné konference ANAEROBIE, která se konala 21 - 22. 10. 2015 v Klatovech.

 

Konference o anaerobních technologiích proběhla v areálu K&K TECHNOLOGY za účasti obchodních partnerů a 150 účastníků z řad provozovatelů vodohospodářských firem, vodohospodářských projektantů, zástupců vysokých škol, státních orgánů a všech současných a budoucích provozovatelů anaerobních technologií.

 

Přednášky byly zaměřeny na seznámení se s trendy rozvoje a získávání poznatků z anaerobních čistírenských procesů, zkušenosti s provozy kalového hospodářství nebo energetické využití kalů, které významně přispívá k energetické soběstačnosti čistíren.

K&K TECHNOLOGY se podílela na přednáškách týkajících se zkušeností a poznatků z projektování a provozování kalového a plynového hospodářství za posledních 25 let nebo moderního řešení fermentačních nádrží a problematikou pěnění vyhnívacích nádrží,  likvidací kalu metodou sušení a spalování.

 

 

 


 

26.10.2015

Úpravna vody Choceň ve zkušebním provozu

V letech 2014 – 2015 se firma K&K TECHNOLOGY, jako člen sdružení, podílela na projektu „Úpravna vody Choceň, CH -1“. Naše společnost K&K TECHNOLOGY byla dodavatelem technologie v rozsahu strojní části, elektro části a automatického systému řízení s dálkovým přenosem.

Funkcí nově navržené stavby je zejména zajištění úpravy podzemní vody z nově využívaného vrtu tak, aby vyhovoval legislativním požadavkům na kvalitu pitné vody pro zásobování obyvatelstva. Realizací akce byl vytvořen předpoklad pro zásobování 9340 obyvatel pitnou vodou. Byly instalovány dva paralelně zapojené tlakové filtry Culligan s dávkováním chlornanu sodného s kapacitou úpravy 35 l/s.  Úpravna je navržena jako plně automatická s občasným dozorem a přípravou a doplňováním chemikálií.

Nová úpravna vody byla spuštěna do zkušebního provozu v říjnu 2015.

 

 


 

3.8.2015

K&K TECHNOLOGY realizuje 2. etapu výstavby Bioplynové stanice Rybitví

V červenci  2015 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu o dílo na realizaci 2. etapy pro zpracování dalších substrátů. 2. etapa je budována s cílem maximální výroby el. energie při využití energetického potenciálu čistírenských kalů z okolních ČOV a příjem biologicky rozložitelných odpadů podléhajících hygienizaci.

V rámci 2. etapy K&K TECHNOLOGY dodává specializovaná zařízení na příjem a zpracování biologicky rozložitelných odpadů.   

Předpokládaný termín ukončení díla je do konce roku 2015. Počátkem roku 2016 je uvažováno se zahájením zkušebního provozu.  

 

 


 

13.8.2015

 

Vzdělávací aktivita Školení svářečů ocelových konstrukcí a technologických potrubních systémů dle EN 287-1, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001.

V akciové společnosti K&K TECHNOLOGY  se ve dnech 24.8.2015 – 28.8.2015 uskuteční  v rámci  Národního individuálního projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001, vzdělávací aktivita pod názvem Školení svářečů ocelových konstrukcí a technologických potrubních systémů dle EN 287-1, které se zúčastní 8 zaměstnanců.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001, je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

 


 

16.7.2015

ÚV v Železné Rudě byla předána do zkušebního provozu

V květnu 2015 byla předána do zkušebního provozu Úpravna Vody v Železné Rudě generálnímu dodavateli Lesním stavbám Nýrsko. Intenzifikace úpravny vody byla zahájena v lednu 2015 a zahrnovala novou filtrační linku založenou na principu dvoustupňové koagulační tlakové filtrace včetně systému měření a regulace, která zajistí automatické řízení ÚV v závislosti na kvalitě surové vody.

Firma K&K TECHNOLOGY byla dodavatelem technologie v rozsahu UV filtr, čerpadla, potrubní systémy vč. armatur, kompresoru, měřicího přístroje a ASŘTP.

Nové vystrojení ÚV s kapacitou 12l/s je navrženo a uvedeno tak, aby byla pokryta dostatečná potřeba pitné vody ve městě Železná Ruda v požadovaném množství a kvalitě.

 

 


 

25.6.2015

Pozvánka na konferenci ANAEROBIE 2015

V současné době pro Vás připravujeme spolu s Asociací pro Vodu ČR již. 9 konferenci ANAEROBIE, která se bude konat dne 21. – 22. října 2015 v Klatovech, v areálu K&K TECHNOLOGY a.s.

Konference ANAEROBIE navazuje na tradici našich anaerobních konferencí a bude vhodnou příležitostí pro všechny současné i budoucí provozovatele anaerobních technologií, výzkumníky, projektanty, studenty a všechny zájemce o anaerobní procesy k výměně zkušeností a seznámení se s trendy rozvoje tohoto oboru doma i v zahraničí.

Budeme se těšit spolu s Asociací pro Vodu ČR.

Více informací na www.czwa.cz nebo v  2. cirkuláři ANAEROBIE 2015

 

 


 

 

18.6.2015

Šroubovicový výměník nové generace

V době konání výstavy Vodovody-kanalizace 2015 byl prezentován šroubovicový výměník nové generace s využitím inovativní technologie výroby a materiálů.

Šroubovicový výměník společnosti K&K TECHNOLOGY a.s. je jednoduchým řešením pro nepřímý ohřev směsného kalu teplou vodou a udržování procesní teploty při anaerobní stabilizaci kalů ve vyhnívacích nádržích  ČOV a ve fermentorech bioplynových stanic. 

Výrobek má malé nároky na instalační prostor a vyznačuje se jednoduchou obsluhou při čištění. Pro zpřístupnění šnekové teplosměnné plochy je výměník vybaven jeřábkem, kterým se sejme kryt. Velkou předností je snadná výměna teplosměnné šroubovice v případě její poruchy.

V rámci 19. vodohospodářské výstavy Vodovody-kanalizace byl vystaven šroubovicový výměník TVVK 6 .

Výřezem v plášti se návštěvníci mohli, pohledem na šnekovnici, přesvědčit o zdokonalení vlastností výrobku.

Více informací naleznete v sekci výrobky – šroubovicový výměník

 

 


 

19.4.2015

Pozvánka na výstavu VODOVODY - KANALIZACE 2015

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY a.s. bude vystavovat na veletrhu
VODOVODY - KANALIZACE, který se koná ve dnech 19. - 21. května 2015
na výstavišti v Praze - Letňanech.
Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku č. 45, hala 4.

 


 

 


 

26.3.2015

Intenzifikace plynového hospodářství na ČOV SOKOLOV

V lednu 2015 společnost K&K TECHNOLOGY předala do provozu modernizované plynové hospodářství, jež bylo součástí intenzifikace ČOV Sokolov I. etapa.

V rámci subdodávky pro ARKO TECHNOLOGY byl stávající mokrý plynojem přestavěn na suchý plynojem s membránou TECON o objemu 450 m3. Nový objekt strojovny plynojemu byl vystrojen vodními uzávěry, odvodňovači a zásobníky vody z vlastní řady výrobků společnosti K&K TECHNOLOGY. Stávající plynová kompresorovna byla nově vystrojena dvěma plynovými kompresory The UTILE.

 

 


 

20.1.2015

Rozšíření kalového hospodářství na ČOV Karlovy Vary

V období 05-12/2014 společnost K&K TECHNOLOGY a.s. realizovala doplnění třetí dekantační odstředivky pro odvodňování vyhnilého kalu od společnosti Centrivit na ČOV Karlovy Vary.

Odstředivka byla instalována včetně veškerých příslušenství, nové dopravní cesty odvodněného kalu do kontejnerů a systému automatického řízení provozu. Předmětem zakázky byla rovněž úprava vystrojení armaturní komory odtahu kalu z homogenizačních nádrží vyhnilého kalu.

Nově instalovou odstředivkou se zvýší kapacita pro zpracování vyhnilého kalu o 22 m3/h.

 

 


 

28.11.2014

ČOV Benešov byla předána do zkušebního provozu

Na konci listopadu společnost K&K TECHNOLOGY předala kompletní technologickou část ČOV Benešov do zkušebního provozu generálnímu dodavateli stavby společnosti POHL CZ, a.s. Investiční akce města Benešov spočívala ve zlepšení vodohospodářské infrastruktury města, jejíž součástí bylo rozšíření a intenzifikace stávající městské čistírny odpadních vod.

Naše firma dodávala kompletní technologickou část, jejíž realizace byla nutná pro dosažení požadovaných limitů na odtoku z ČOV do recipientu Benešovského potoka.

Rozšíření a intenzifikace kompletní technologické části ČOV od K&K TECHNOLOGY zahrnovala rekonstrukci hrubého předčištění vč. vystrojení nové dešťové zdrže s čerpací stanicí, rekonstrukci biologických linek a vystrojení dvou kruhových dosazovacích nádrží, zintenzivnění zahušťování kalu, rozšíření kalového a plynového hospodářství a strojní odvodňování kalu, instalaci nové kogenerační jednotky a osazení dvou čerpacích stanic. Technologické soubory byly dovystrojeny novou motorickou instalací s ovládáním z nového systému ASŘTP.

 


 

27.8.2014

Zahájení výstavby nové Úpravny vody Choceň

Dne 17.1.2012 společnost K&K TECHNOLOGY ve sdružení „Úpravna vody Choceň“ uzavřela smlouvu o dílo na technologickou část výstavby nové Úpravny vody Choceň. V červnu 2014 vlastník a provozovatel Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zahájil výstavbu ÚV Choceň na základě přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP).

Výstavba ÚV Choceň bude realizována s kapacitou 35l/s a nové akumulace 750 m3 v stávajícím areálu VDJ Choceň. Naše firma začne přípravné práce na technologické části vč. SŘTP v lednu 2014. Předpokládaný termín ukončení díla je v červenci 2015.

 


 

28.7.2014

ČOV Ústí nad Orlicí ve zkušebním provozu

Dne 6. května 2014 předalo sdružení firem SMP CZ, VCES, HOCHTIEF CZ, AVB ČOV Ústí nad Orlicí do ročního zkušebního provozu. Generálním subdodavatelem technologické části projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ byla společnost K&K TECHNOLOGY.

sponzorství

Již od června 2012 odstartovala nákladná výstavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod Ústí nad Orlicí, jejímž provozovatelem je firma TEPVOS. V rámci tohoto projektu bylo docíleno kvalitnějšího a efektivnějšího zpracování odpadních vod a ochrany životního prostředí na Ústecku.

Intenzifikace ČOV zahrnovala hrubé a mechanické předčištění, novou biologickou linku, kalové a plynové hospodářství, kompletní elektro část a SŘTP. Naše firma rovněž dodávala technologické vybavení čerpacích stanic na kanalizaci.

 


 

26.6.2014

sponzorství

1. místo v soutěži Zlatá AQUA za nejlepší technologii

Dne 10. 6. 2014 byla při slavnostním otevření výstavy AQUA udělena K&K TECHNOLOGY a.s. cena Zlatá AQUA v kategorii o nejlepší technologii v oblasti vodního hospodářství. Hlavní cena byla odevzdána za realizovanou stavbu: „Veřejná kanalizace Rajec – rekonstrukce stokové sítě a ČOV“.

Cenu převzal na výstavě AQUA 2014 Václav Kutil, generální ředitel a předseda představenstva K&K TECHNOLOGY za účasti předsedy SNK IWA, Doc. Ing. Štefana Stanka PhD, generálního ředitele EXPO CENTER a.s., Ing. Pavla Hozlára a ministra životního prostředí SR, Petra Žigy.

Firma K&K TECHNOLOGY a.s. rekonstruovala mechanicko-biologickou linku ČOV Rajec, která zabezpečuje čištění splaškových a průmyslových odpadních vod z aglomerace Rajec. Kvalita vyčištěné odpadní vody vypouštěné do recipientu z ČOV s rezervou dosahuje projektovaných parametrů a v plné míře vyhovuje legislativním požadavkům.

 


 

16.5.2014

Pozvánka na výstavu AQUA TRENČÍN 2014

Srdečně Vás zveme  na 20. ročník veletrhu AQUA Trenčín, SK, který se koná   10.-12.6. 2014 na výstavišti EXPO CENTER TRENČÍN a.s. Více informací k veletrhu naleznete http://www.expocenter.sk/

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

 


 

12.3.2014

Pozvánka na veletrh IFAT 2014

K&K TECHNOLOGY, přední dodavatel vodohospodářských staveb, bioplynových stanic a průmyslových řídicích systémů Vás srdečně zve na svou expozici na veletrh IFAT Mnichov, který se koná 5. – 9. 5. 2014 v Mnichově.

Najdete nás pod společnou českou expozicí v hale A3, stánek 205

Více informací na www.ifat.de

 

 

 


 

17.2.2014

BPS na BČOV v Pardubicích byla předána do zkušebního provozu

Na konci prosince 2013 v rámci projektu „Modernizace BČOV Pardubice - Rybitví – Úprava kalového hospodářství - etapa I.“ uvedla firma K&K TECHNOLOGY do zkušebního provozu bioplynovou stanici. Bioplynová stanice o el. výkonu 547 kW zpracovává surový kal z ČOV, doplňkovou surovinu G – fázi a biologicky rozložitelné odpady, které nemusí být hygienizovány. Ve druhé etapě se plánuje dobudování příjmu biologicky rozložitelných odpadů podléhajících hygienizaci.

Stavba bioplynové stanice byla projekčně zahájena v únoru 2013 a vlastní výstavba započala v květnu 2013. Byly realizovány všechny potřebné stavební objekty a provozní soubory I. etapy. K&K TECHNOLOGY a.s. bylo generálním dodavatelem bioplynového stanice na BČOV v Pardubicích.

V současné době probíhá zpracování realizační projektové dokumentace pro II. etapu.