AKTUALITY A INFORMACE

06.09.2021

Poloprovozní zařízení pro ověření účinnosti technologie termické hydrolýzy kalu na ÚČOV Praha

V roce 2021 akciová společnost K&K TECHNOLOGY vyprojektovala a dodala model termické hydrolýzy kalu na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze. Na projektu poloprovozního modelu kalového hospodářství spolupracovala společně s VŠCHT Praha.

Nyní nainstalované zařízení modelu kalového hospodářství prověřuje různé technologické postupy při anaerobním zpracování kalů vyprodukovaných v provozu ČOV. Testované procesy umožňují anaerobní stabilizaci jednotlivých kalů bez předúpravy nebo s předúpravou kalu systémem termické hydrolýzy. Na základě testování modelu bude doporučen nejvhodnější technologický systém zpracování kalu tak, aby se zvýšila produkce bioplynu a byla dosažena nejvyšší koncentrace sušiny následně strojně odvodněného kalu.

Zařízení modelového hospodářství je vybaveno termickým reaktorem s nádrží hydrolyzovaného kalu, akumulačními nádržemi kalů, čerpadly, vyhnívací a uskladňovací nádrží, linkou strojního odvodňování kalů a nezbytnými měřicími přístroji s řídicím systémem.

Po uvedení do provozu je model termické hydrolýzy zajišťován pracovníky obsluhy Pražských vodovodů a kanalizací pod vedením Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT. Investorem projektu byla Pražská vodohospodářská společnost a.s.

 

 

 

 

 

 


04.06.2021

Čerpací stanice odpadních vod Litice po rekonstrukci

V květnu 2021 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila realizaci strojní a elektro části čerpací stani (ČS) Litice pro společnost LK Pumpservice s.r.o. Naše dodávka zahrnovala kompletní vystrojení potrubních rozvodů DN 250, 500 uvnitř i vně ČS vč. armatur, montáž technologické elektroinstalace, doplnění rozvaděčů RM, výrobu a montáž nerezového schodiště do podzemní části

Účel i kapacita ČS zůstala zachována, technologie čerpání odpadních vod byla modernizována, a to s možností úplného vyprázdnění.

 

 


30.04.2021

Rekonstrukce vodojemu Ráječek od K&K TECHNOLOGY a.s.

V období od května 2020 do dubna 2021 realizovala společnost K&K TECHNOLOGY kompletní rekonstrukci technologického vybavení vodojemu Ráječek (dále VDJ). Dvoukomorový VDJ o objemu 2 x 1500 m3 tvoří zásobu pitné vody pro dvě spotřebiště ve městě Zábřeh na Moravě.

Předmětem investiční akce byla demontáž stávajícího technologického vybavení, kompletní dodávka nového zařízení, převážně z nerezových materiálů a menší stavební úpravy. Ve stávajícím VDJ byla vyměněna potrubí, armatury, zámečnické výrobky, vzduchotechnika, zakrytování komor a úprava elektrotechnologie.

Investorem akce byla Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

 

 


15.1.2021

Čerpací stanice surové vody na ÚV Homolka III. v trvalém provozu

V prosinci 2020 společnost K&K TECHNOLOGY úspěšně dokončila zkušební provoz čerpací stanice surové vody na ÚV Homolka, a tím předala dokončené dílo investorovi Vodárně Plzeň.

V dodávce společnosti byla instalace čerpadel surové vody s navazujícím velkoprůměrovým potrubím až DN 1000. V rámci elektroinstalačních prací byly dodány a nainstalovány rozvaděče VN a transformátory, rozvaděče NN - RM1, DT 11 vč. automatického systému řízení.

 

 

 

 


21.12.2020

Vánoční přání od K&K TECHNOLOGY a.s.

 


14.10.2020

K&K TECHNOLOGY je dodavatelem technologie pro ČOV Manětím

V dubnu 2020 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu se stavebními společníky Porr a.s. a STAVMONTA spol. s r.o. na dodávku technologie pro projekt Manětín - ČOV a kanalizace. Projekt řeší vybudování nové ČOV s novou splaškovou kanalizací, čerpacími stanicemi a odlehčovacími komorami pro obec Manětín. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 1950 EO a bude přijímat svozy ze 14 okolních osad.

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY zajišťuje kompletní dodávku a montáž strojního a lektrického vybavení pro Čistírnu odpadních Manětín a příslušné čerpací stanice.

Předpokládaný termín ukončení je v červenci 2021.

 


1.8.2020

K&K TECHNOLOGY obnovuje čiřiče na Úpravně vody Mariánské Lázně

V červenci 2020 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu s CHEVAKEM CHEB na obnovu čiřičů Úpravny vody Mariánské Lázně.

Rekonstrukce bude provedena na vnitřních rozvodech nátoků surové vody na první stupeň čištění - čiření. Společnost K&K TECHNOLOGY zajišťuje kompletní rekonstrukci vč. stavebních oprav konstrukce čiřičů, přívodního potrubí, technologie a elektrotechnologie čiřičů.

Práce budou probíhat dle etap za nepřerušeného provozu s předpokládaným termínem ukončení obnovy v červenci 2021.

 


23.6.2020

K&K TECHNOLOGY dokončila rekonstrukci kalového a plynového hospodářství na AČOV Tábor

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY jako generální dodavatel zmodernizovala stávající technologické vystrojení kalové koncovky AČOV Tábor za účelem zvýšení její kapacity, účinnosti a provozní spolehlivosti.

Při úpravách kalového hospodářství byla využita stávající uskladňovací nádrž a jejím zakrytím a přeměnou na vyhnívací nádrž (VN) II. stupně byla zvýšena funkčnost objemu o 50%. Nádrž byla také vystrojena mícháním, ohřevem a výrobky od K&K TECHNOLOGY - vrchlíkem VN, kapalinovou pojistkou, jímačem bioplynu a výměníkem tepla. VN může být při případných opravách nebo havárii využita jako nádrž I. stupně s ohřevem kalu.

Stávající zahušťovací nádrž kalu byla přestavěna na uskladňovací nádrž vyhnilého kalu.

V rámci realizace byla doplněna potřebná technologie plynové kompresorovny, strojovny vyhnívacích nádrží a čerpání primárního kalu vč. souvisejících úprav elektro a ASŘTP.

 


30.4.2020

K&K TECHNOLOGY dodává a montuje čerpací techniku na ÚV HOMOLKA III.

 

V současné době se naše společnost K&K TECHNOLOGY podílí jako subdodavatel společnosti SMP CZ na obnově čerpací techniky surové vody na Úpravně vody Homolka III.

V objektu čerpací stanice instalujeme čerpadla surové vody s navazujícím velkoprůměrovým potrubím až DN 1000, dále instalujeme nové rozvaděče VN a transformátory, RM1, DT 11 vč. ASŘTP.

Obnova čerpadel surové vody ČS probíhá za provozu jen s malými odstávkami pro přepojení jednotlivých potrubních úseků, proto je rozplánována do několika fází s předpokládaným termínem dokončení v září 2020.

Čerpací stanice je součástí úpravny vody, která více jak 130 let zajišťuje dodávky pitné vody pro město Plzeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17.1.2020

Sila pro vápenný hydrát na Úpravně vody Klenovec

V prosinci 2019 společnost K&K TECHNOLOGY vyrobila a dodala společnosti ProMinent Slovensko dvě ocelová sila pro vápennný hydrát na Úpravnu vody Klenovec.

Sila o objemu 30 m3 byla navržena v projektu ke skladování, přípravě a dávkování vápenného hydrátu jako součást chemického hospodářství úpravny. Jejich konstrukční provedení válcovitého tvaru je zakončeno rovným stropem a kuželovým dnem s vlastní nosnou konstrukcí ukotvenou do betonového základu. Jsou vystrojena výstupním žebříkem a zábradlím na vrchlíku sila. Pro snadné vyskladňování obsahu sil je využívána technologie čeření vzduchem a elektrické vibrace. Vzhledem k požadavkům byla také vybavena nožovým uzávěrem, dopravníkem, prachovým filtrem, pojistným ventilem, kontrolním vlezem a limitními sondami.

Ocelová sila od společnosti K&K TECHNOLOGY jsou určena k venkovnímu použití ke skladování sypkých práškových hmot a zrnitých směsí. Kromě svého uplatnění v sektoru vodního hospodářství mohou být využívána v oblasti zemědělství, stavebnictví, potravinářství a v chemických závodech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23.12.2019

Vánoční přání od K&K TECHNOLOGY a.s.

 


11.12.2019

 

Modernizace vodohospodářské halové laboratoře na ČVUT

Dne 28. listopadu 2019 Fakulta stavební ČVUT v Praze slavnostně převzala stavbu "ČVUT - FSV Modernizace vodohospodářské halové laboratoře", jež bude opět používána pro výuku a výzkum.

K&K TECHNOLOGY se společně s generálním dodavatelem SMP CZ podílela na její modernizaci. Hlavním rozsahem prací K&K TECHNOLOGY bylo obnovení strojně-technologického vybavení. Součástí naší dodávky byla oprava potrubních rozvodů, instalace měřící infrastruktury, oprava stávajícího hydraulického experimentálního žlabu a výměna mostového ježábu.

Realizací tohoto projektu bude opět umožňěno studentům Fakulty stavební dále využívat odbornou laboratoř a tímto přispívat k rozvoji jejich kompetencí především ve vývojových modelech vodohospodářských staveb a technologií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21.10.2019

Shrabovací systém Finnchain pro vícepodlažní usazovací nádrže průmyslových a městských ČOV

Za účelem většího využití půdy i majetku mohou být na čistírnách vybudovány vícepodlažní usazovací nádrže. Nejčastější jsou dvoupodlažní, ale taktéž se mohou využívat ve více podlažích. U těchto případů instalace je provozní spolehlivost shrabovacího systému velmi důležitá, neboť údržba a oprava může být náročná a nákladná.

Patentované vlastnosti vyvinuté společností Finnchain garantují nejen dlouhou životnost ale i provozní spolehlivost, která je zásadní pro shrabovací systémy nainstalované ve vícepodlažních usazovacích nádržích.

V čistírně odpadních vod Besos, Španělsko bylo namontováno celkem 90 shrabovacích systémů Finnchain. Manel Marquina Soler, provozní manažer ČOV uvedl: "Pro odstranění kalu z usazovacích nádrží jsme na naší ČOV naistalovali shrabovací zařízení Finnchain. Toto zařízení funguje bezchybně a v souladu se všemi funkcemi, pro které bylo v roce 2006 nainstalováno."

Celosvětově bylo nainstalováno přes 250 vícepodlažních shrabovacích systémů. Od roku 2002 je akciová společnost K&K TECHNOLOGY výhradním zástupcem společnosti Finnchain pro Českou a Slovenskou republiku. Za tuto dobu společnost K&K TECHNOLOGY úspěšně dodala několik desítek shrabovacích systémů Finnchain.

Více informací o Shrabovacích systémech Finnchain pro vícepodlažní usazovací nádrže

 

 


27.6.2019

Modernizace aeračního systému pro ČOV Jindřichův Hradec

V květnu 2019 K&K TECHNOLOGY a.s. předala městu Jindřichův Hradec do zkušebního provozu obnovenou technologii aeračního systému aktivační linky na ČOV Jindřichův Hradec.

Rekonstrukce aktivační linky proběhla jako poslední etapa v rámci kompletní rekonstrukce celého aeračního systému, která v prvních etapách zahrnovala výměnu dmychadel a systému řízení.

K&K TECHNOLOGY a.s. dodala a namontovala nový rozvod tlakového vzduchu do aktivačních linek a nový jemnobublinový aerační systém do nitrifikačních nádrží a nádrží regenerace kalu. Současně upravila systém řízení dodávky vzduchu do jednotlivých nádrží a provedla sanaci a nový ochranný nátěr betonových stěn nádrží.

Nově nainstalované aerační elementy jsou účinnější technologií a kromě toho přinášejí úsporu elektrické energie.

Výměna potrubí pro přívod vzduchu a provzdušňovacích elementů byla součástí dlouhodobého projektu obnovy jedné z nejdůležitějších technologických částí čistírny. Jednalo se o náročnou výměnu, neboť práce byly prováděny za plného provozu a neměly žádný vliv na kvalitu čištěné vody.

 

 

 


5.6.2019

K&K TECHNOLOGY dodává nový vodojem pro obec Hrádek u Sušice

V dubnu 2019 společnost K&K TECHNOLOGY zahájila zemní práce pro výstavbu nového vodojemu obce Hrádek u Sušice na místě již nevyhovujícího vodojemu. Současný vodojem s akumulací 100 m3 je již nevyhovující vzhledem k jednodenní zásobě, proto bude posíleno prameniště vodních zdrojů s vybudováním nového vodojemu. Objekt bude opět primárně sloužit k akumulaci 200 m3 a k distribuci vody gravitačně pro Hrádek s cca 750 napojenými obyvateli.

 

 

Nad vodárenskými nádržemi a armaturní komorou je osazen vstupdní nadzemní objekt, kde je samostná místnost pro dávkování chemikálií.

 

Stavba je vždy realizována tak, aby byla zajištěna nepřetržitá zásoba vody pro obyvatelstvo a byl provozován původní vodojem, dokud nebude zajištěno zprovoznění nového vodojemu.

 

V následujících měsících bude provedeno technologické vystrojení vodojemu a připojení nového vrtu, po zprovoznění nového vodojemu bude dokončena demolice původního vodojemu a úprava terénu stavební parcely.

 

 


21.4.2019

Pozvánka na výstavu VODOVODY - KANALIZACE 2019

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude vystavovat na veletrhu VODOVODY-KANALIZACE 2019, který se koná 21. - 23. 5.2019 na výstavišti PVA EXPO Praha - Letňany.

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku - hala 4, stánek 37.

 

 


28.2.2019

K&K TECHNOLOGY dodalo moderní řešení vyhnívací nádrže s nasazeným plynojemem na ČOV Mariánské Lázně

 

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY provedla rekonstrukci kalového a plynového hospodářství čistírny odpadních vod města Mariánské Lázně společně se stavební společností SMP CZ Praha ve sdružení "Společnost Mariánské Lázně - SMP - K&K". V dubnu 2017 byla zahájena rekonstrukce kalového a plynového hospodářství ČOV pro investora Chevak Cheb a v lednu 2019 byla dokončena.

K&K TECHNOLOGY dodalo kompletní moderní řešení kalového a plynového hospodářství. Původní anaerobní stabilizace kalu probíhala ve čtyřech vyhnívacích nádržích ze smaltovaných plechů. Vzhledem k poškození byly nádrže demontovány a na jejich místě byla postavena nová moderní vyhnívací nádrž. Tato varianta s nasazeným plynojemem šetří prostor v objektu ČOV.

Nová železobetonová vyhnívací nádrž o užitném objemu 2100 m3 s vnitřním průměrem 22 m a výškou 7,25 m má na betonovém stropě ukotven membránový plynojem Sattler s kapacitou 780 m3. Vyhnívací nádrž je nyní dokonale míchána třemi mechanickými náklápěcími míchadly MSDH a její ohřev je zajišťován topnou spirálou uvnitř nádrže.

Vertikální míchadla MSDH z vlastní výroby K&K TECHNOLOGY lze demontovat z nádrže bez odstávky nádrže.

Kromě dodávky technologického vystrojení vyhnívací nádrže s plynojemem, K&K TECHNOLOGY dodávalo technologii pro uskladňovací nádrže s rekuperačními výměníky tepla, strojovnu kalového a plynového hospodářství s kotelnou a zařízení na úpravu - sušení bioplynu.

V rámci smlouvy byla realizována kompletní elektrotechnická část vč. ASŘTP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.11.2018

K&K TECHNOLOGY je dodavatelem technologie pro biologickou čístírnu společnosti DEZA

V září 2018 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu na dodávku technologie v rámci sdružení "Společnost ČOV DEZA-HT+KK+SM" s investorem DEZA. Členové sdružení - HOCHTIEF CZ, K&K TECHNOLOGY a Stavební mechanizace - Servis budou realizovat společnými silami stavbu - "Čistírnu odpadních vod ve společnosti DEZA".

Rekonstrukce Biologické čistírny odpadních vod (BČOV) umožňuje podstatné zkvalitnění technologického procesu čištění odpadních vod, zejména se zaměřením na likvidaci kyanidů a tím i zvýšení kvality vyčištěných vod. K&K TECHNOLOGY především rekonstruuje technologické vybavení biologické čistírny odpadních vod závodu DEZA. Nová dodávaná technologie zahrnuje čerpací stanice, strojní česle, egalizační nádrž, flotaci, biologické čištění včetně dosazovacích nádrží, terciální čištění s lamelovou separací a dvoustupňovou tlakovou filtrací a kalové hospodářství. Součástí naší dodávky je i řešení kompletní elektroinstalace související s novou technologií, systém řízení technologických procesů a zabezpečovací systém.

Předpokládaný termín předání kompletního díla investorovi bude začátkem roku 2020.

 


23.8.2018

K&K TECHNOLOGY dokončila rekonstrukci ÚV Petrovičky

V červnu 2018 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila rekonstrukci úpravny vody (ÚV) Petrovičky, která je hlavní úpravnou vody pro obce Petrovičky a Makov (cca 250 obyv.). Součástí rekonstruce úpravny vody bylo nové napojení vrtu HV 3 pro zvýšení kapacity zdrojů. Rekonstrukce probíhala za plného provozu bez přerušení dodávky vody.

Ve stávající budově ÚV byla vybudována nová technologická linka úpravny vody se zaměřením na snížení obsahu železa, manganu, arsenu a radonu ve vodě.

 

Dále byly provedeny nezbytné stavební úpravy objektu včetně výstavby armaturní šachty u vrtu VH 3 a výstavby nové odsazovací nádrže pro vypouštěnou vodu z praní tlakových filtrů.

 

Ve všech vrtech byla provedena výměna čerpadel včetně
nového vystrojení armaturních šachet ve zhlaví vrtů, kompletní
výměna elektroinstalací a instalace řízení technologických
procesů tak, aby úpravna vody byla efektivní a bezpečnou
vodohospodářskou infrastrukturou a její chod byl plně automatický.

 

 

 

 

 

 

 


29.6.2018

1. místo Zlatá Aqua získala technologie Čerpací stanice Sihoť

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY se ve dnech 12.-14.6. 2018 zúčastnila vodohospodářské výstavy AQUA v Trenčíně, odkud si odvezla dvě ocenění.

V první den konání výstavy akciová společnost K&K TECHNOLOGY získala 1. místo v kategorii technologie Zlatá Aqua a 2. místo za expozici výstavy "Modrý Akvadukt".

První cenou v kategorii technologie byla oceněna Čerpací stanice Sihoť - Bratislava. Předmětem stavby "VZ Sihoť, rekonštrukci ČS4 a TS4" byla rekonstrukce čerpací stanice č. 4 a čerpací technologie pěti studní na dunajském ostrově Sihoť.

Kapacitou celého vodárenského zdroje Sihoť je 900 l/s, tj. 28 mil. m3 za rok. Zásobuje pitnou vodou přibližně čtvrt milionu obyvatel Bratislavy.

Hlavním důvodem k realizaci této stavby bylo morální i technické opotřebení technologie, které nepřijatelně zvyšovalo nebezpečí výpadku vodárenského zdroje z provozu.

Technologii stavby dodávala K&K TECHNOLOGY a.s.,  jejími částmi byly: čerpací stanice - vysokotlaká část; čerpací stanice-nízkotlaká část; čerpací technologie studní.

 


14.5.2018

Pozvánka na výstavu AQUA Trenčín

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude vystavovat na veletrhu AQUA 2018, který se koná 12-14. 6.2018 na výstavišti EXPO CENTER Trenčín.

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku - hala 6, stánek 40.

 

 


23.3.2018

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY dodávala technologické řešení pro Bioplynovou stanici Vyškov

Na konci roku 2017 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila 1.etapu rekonstrukce technologické části Bioplynové stanice Vyškov (dále BPS) pro jejího provozovatele firmu REBIOS spol. s r.o.

V rámci technologické dodávky byla v nádrži postfermentoru opravena dvě stávající vrtulová míchadla a další dvě nová vrtulová míchadla s dlouhou hřídelí byla doplněna. Pro ohřev obsahu nádrže postfermentoru byl instalován nový systém ohřevu, pro stávající plynojem byly doplněny nové zabezpečovací prvky a byly realizovány dílčí opravy stávajících trubkových fermentorů.
Současně se z důvodu omezení šíření zápachu do okolí BPS realizovala kompletní rekonstrukce stávajícího biofiltru, včetně jeho nového zastřešení.
Průběh rekonstrukce byl naplánován tak, aby čas nutné odstávky příjmu odpadů po dobu rekonstrukce byl co možná nejkratší.
Poté co byla dodána renovovaná technologie od K&K TECHNOLOGY, zefektivnil se celý provoz BPS, včetně produkce bioplynu a výroby elektrické a tepelné energie ze vstupních odpadů.

Bioplynová stanice Vyškov nabízí možnosti likvidace a využití biologicky rozložitelných odpadů, vedlejších živočišných produktů a dalších surovin ve svém regionu.

 


19.2.2018

Okamžité provozní informace díky řízení technologie ČOV

Efektivní provozování městských čistíren odpadních vod je velmi důležité z hlediska bezpečnosti a úspory v provozních nákladech. Každý provozovatel by proto měl zvážit investici do moderních řídidích systémů, které se dokáží postarat o přenos informací z jednotlivých úseků do řídicího systému a PC velínu ČOV. S řízením provozu ČOV Vám může pomoci tým odborníků z K&K TECHNOLOGY, který je po mnoho let odborným dodavatelem v oblasti vodohospodářské a průmyslové automatizace.

 

 

Sofistikované dispečerské systémy

Nejmodernejší způsob řízení je pomocí dispečerských systémů, které sbírají potřebné informace z jednotlivých provozních celků a vyhodnocují je. Mezi dodávky automatice pro ČOV mohou patřit následující funkce:

- monitorované množství a stupeň znečištění vody a výstupní vody,
- měření rozpuštěného kyslíku a teploty v aktivační nádrži,
- monitorování hladin v jímkách, nádržích, plynojemech,
- řídí proces přípravy a dávkování roztoku flokulantu,
- řídí proces sedimentace,
- řídí proces odkalení,
- měření pH a teploty,
- kompletní analýzy provozu technologie
- přenos požadovaných dat do řídicí jednotky velínu, popřípadě zasílání varovných, dotazových nebo informativních sms.

Okamžitě se tak dozvíte o všech provozních informacích, které jsou důležitým faktorem pro zvýšenou spolehlivost ČOV. Díky možnosti online sledování budete tak mít přehled o jednotlivých zařízeních nebo konkrétních technologických celcích.
V tomto roce naše společnost zajistila a pomohla svým klientům s automatizací na základě jejich provozních požadavků i v oblasti úpraven vod, teplárenství a řízení balicích strojů.
Náš specializovaný tým zaměřený na projektování řídicích systémů, ať již celých sestav nebo dílčích částí, Vám navrhne nejvhodnější řídicí systémy a poskytne i související servis.

 


20.12.2017

K&K TECHNOLOGY montuje technologické vystrojení biologické linky na ÚČOV Praha

Od roku 2017 společnost K&K TECHNOLOGY provádí montáž provozního souboru PS02 - rozvody tlakového vzduchu v rámci objektu biologické linky NVL ÚČOV Praha.

Jedná se o potrubní rozvody z nerezové oceli v celkové délce 2,6 km. Pro uložení potrubí jsou používány nerezeové konzoly vlastní výroby.

Dále provádíme montáž pomaluběžných míchadel (72 ks), rychloběžných míchadel (28 ks), stavidel a hradítek.

 

 


3.11.2017

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY instalovala mokrou vypírku spalin

V říjnu 2017 akciová společnost K&K TECHNOLOGY dokončila instalaci mokré vypírky spalin
ve výtopně CZT Kašperské Hory.

Ve výtopně jsou instalovány 2 kotle o výkonu 2400 kW a 1600 kW na spalování biomasy - dřevní hmoty. Pračka spalin je nyní schopna snížit koncentraci jemných prachových částic ve spalinách z předchozích 150 mg/m3 na méně než 20 mg/m3. Jemné prachové částice jsou zde ze spalin odloučeny a uneseny sprchovou vodou. Prachové částice ve sprchové vodě jsou zahušťovány a odváděny do kanalizace.

Součástí instalace mokré vypírky byla i instalace výměníků tepla, které slouží jak ke snížení teploty spalin před vypírkou a současně i k využití tepla ze spalin.

Celý projekt společnost K&K TECHNOLOGY realizovala během tří měsíců. Účinnost zařízení na snížení emisí ve spalinách byla potvrzena závěrečným autorizovaným měřením emisí.

 


30.10.2017

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY obnovila technologii pro pitnou vodu na ČS Lužná

V říjnu 2017 byla čerpací stanice (ČS) Lužná předána do plného provozu investorovi VaK Vsetín a.s. Předmětem projektu byla výměna nevyhovující technologie ČS.

Naše společnost K&K TECHNOLOGY byla generálním dodovatelem stavby, která byla členěna na strojní, elektro a stavební část. Byla instalována čtyři nová čerpadla, každé o výnoku 35 l/s při čerpané výšce 140 m. Výměna vystrojení byla provedena včetně nových potrubních rozvodů z nerezové oceli a systému protirázové ochrany. Byla provedena kompletně nová elektroinstalace s dodávkou el. rozvaděčů, motorgenerátoru se záložním výkonem 275 kVA a olejových transformátorů 2x 400 kVA. Součástí elektro části byl nový systém ASŘTP včetně přenosu dat na dispečink. Stavební část představovala především úpravu povrchů v ČS (obklady, dlažby, výmalba, nátěry) a nové venkovní zpevněné plochy před budovou.

Realizace akce byla náročná s ohledem na požadavek investora provést výměnu technologie za plného provozu ČS s možností pouze krátkodobých odstávek v řádu hodin.

 


3.7.2017

K&K TECHNOLOGY dodává a montuje dílčí část technologického vystrojení

na ÚČOV Praha

Od začátku roku 2017 K&K TECHNOLOGY dodává a montuje dílčí část technologie vystrojení pro novou vodní linku na ÚČOV Praha. Dílčí dodávky technologie realizujeme v odpovídající kvalitě a dle harmonogramu pro objednatele DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA a Arko Technology.

Naše firma vyrobila a namontovala 204 ks nerezových odtokových žlabů do dosazovacích nádrží. Vzhledem k hloubce nádrží a zastropení prostoru je postup montáže specifický a náročný. V současné době je namontována polovina z celkového počtu žlabů.

K&K TECHNOLOGY také provádí montáže potrubí plovoucích látek v rámci objektu SO 09 a montáže tenzometrických rámů vah.

 


23.6.2017

Rekonstrukce metanizační nádrže na ČOV Klatovy

Na základě výběrového řízení je K&K TECHNOLOGY dodavatelem rekonstrukce metanizační nádže III. na ČOV Klatovy.

Stávající betonová nádrž byla před rekonstrukcí provozována jako otevřená uskladňovací nádrž vyhnilého kalu na odvodnění. Po rekonstrukci bude plynotěsně zakryta ocelovým vrchlíkem a v nádrži bude nainstalováno míchadlo s dlouhou hřídelí MSDH pro homogenizaci kalu. Pro ohřev kalu budou doplněny topné registry a v závěrečné fázi bude dokončeno potrubní a technologické vystrojení tak, aby po rekonstrukci mohla být nádrž využívána pro anaerobní stabilizaci kalu. Celková retence kalového hospodářství ČOV se tak navýší o 950 m3.

Předpokládaný termín dokončení projektu je v září 2017 s následujícím 6 měsíčním zkušebním provozem.

 


27.4.2017

Pozvánka na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2017

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude vystavovat na veletrhu VODOVODY-KANALIZACE 2017, který se koná ve dnech 23. - 25.5. 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA - Letňany.

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku - hala 4, stánek 36.

 

 


1.4.2017

Modernizace řešení kalového a plynového hospodářství na ČOV Mariánské Lázně

V březnu 2017 byla uzavřena smlouva na rekonstrukci kalového a plynového hospodářství ČOV Mariánské Lázně mezi CHEVAKEM Cheb a sdružením "Společnost Mariánské Lázně - SMP - K&K", jehož účastníkem je akciová společnost K&K TECHNOLOGY a.s.

K&K TECHNOLOGY a.s. navrhla a dodává moderní řešení kalového a plynového hospodářství vč. SŘTP. Intenzifikace spočívá v návrhu nového reaktoru s nasazeným plynojemem. Na místo čtyř stávajících a nevyhovujících vyhnívacích nádrží bude vybudován moderní reaktor o objemu 2193 m3. V betonovém stropě reaktoru bude ukotven membránový plynojem Sattler o kapacitě 780 m3. Nádrž reaktoru o vnitřním prům. 22 m a hloubce 6,5 m bude dokonale míchána třemi naklápěcími vertikálními míchadly MSDH s instalací na nádrži.

Elektrické řízení míchadla MSDH pomocí frekvenčního měniče plynule upravuje výkon zařízení v závislosti na přivedených substrátech a na individuálních potřebách míchání, šetří agregát a chrání před rozjezdovými rázy. Motor s převodovkou a naklápěcí mechanismus je konstrukčně umístěn vně nádrže. Hřídel míchadla vede přes plynotěsnou průchodku stropem dovnitř nádrže. Více o Míchadle s dlouhou hřídelí MSDH

Navrženým řešením modernizace KaPH dojde ke zvýšení účinnosti anaerobní stabilizace kalu a ke zvýšení energetického využití kalů vzniklých provozem ČOV.

 


25.1.2017

Oznámení o změně sídla společnosti K&K TECHNOLOGY a.s.

Vážení obchodní partneři,

dovolte nám, abychom Vás informovali o změně sídla společnosti. Novým sídlem  společnosti K&K TECHNOLOGY a.s. je s platností  od 25.1.2017 Koldinova 672, 339 01 Klatovy II.

Tímto prosíme veškeré obchodní partnery, aby od tohoto data uváděli novou adresu na daňové doklady a korespondenci.

Ostatní údaje (např. telefonní a faxová čísla, kontakty na pracovníky společnosti a emaily) zůstávají beze změny.

 


23.12.2016

PF 2017

  

24.11.2016

Valná hromada společnosti K&K TECHNOLOGY a.s., Zlatnická 33, Klatovy I, 339 01 Klatovy, IČ 64833186, na svém zasedání dne 21. 11. 2016 přijala mj. rozhodnutí o změně akcií listinných na akcie zaknihované. Společnost po nabytí účinnosti změny podoby akcií vydá 240 kusů zaknihovaných akcií po 70.000,- Kč nominální hodnoty, které budou připsány na účty akcionářů v příslušné centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou vede centrální depozitář podle zvláštního zákona. Akcionáři získají zaknihované akcie v poměru jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií. Akcionáři odevzdají dosavadní listinné akcie společnosti ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zveřejnění.

Václav Kutil
předseda představenstva

  

1.10.2016

K&K TECHNOLOGY je dodavatelem technologie pro tři čístírny v regionu horní Nitry

V září 2016 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu s jedním ze členů sdružení projektu "ČOV Sever" na dodávku technologických částí tří ČOV. Projekt ČOV Sever řeší odkanalizování obcí a čištění odpadních vod v regionu horní Nitry.

Předmětem prací v projektu "ČOV Sever" je vybudování 93 km kanalizace vč. 3744 přípojek a dále zahrnuje rekonstrukci ČOV Partizánske na 30 tis. EO, ČOV Bánovce n. Bebravou na 26 tis. EO a ČOV Topolčany na 58 tis.EO.

Společnost K&K TECHNOLOGY na ČOV Partizánské zajišťuje kompletní rekonstrukci strojní části vč. elektro a SŘTP kalového a plynového hospodářství (KaPH), na ČOV Bánovce nad Bebravou a ČOV Topolčany rekonstruuje technologické části KaPH vč. elektro a SŘTP lapáku písku a uskladňovací nádrže.

Předpokládaný termín ukončení celého projektu je květen 2017.

 


30.9.2016

Rekonstrukce kalového a výstavba nového plynového hospodářství na ČOV Zlaté Moravce

Dne 22. srpna byla ČOV Zlaté Moravce uvedena do šestiměsíčního zkušebního provozu. Naše společnost K&K TECHNOLOGY předala technologickou část stavební společnosti Vodohospodářské stavby a.s. Bratislava.

K&K TECHNOLOGY se podílela na rekonstrukci kalového a výstavbě nového plynového hospodářství (strojně technologická část) na ČOV Zlaté Moravce v rozsahu:

- technologické vystrojení stávající vyhnívací nádrže

- technologické vystrojení nové vyhnívací nádrže

- technologické vystrojení strojovny vyhnívacích nádrží vč. dodávky šroubovicových výměníků

-technologické vystrojení kompresorovny pro míchání vyhnívací nádrže bioplynem vč. dodávky kompresorů značky THE UTILE

- technologické vystrojení objektu kogenerační jednotky vč. dodávky kogenerační jednotky TEDOM

- výstavba dvoumembránového plynojemu vč. vystrojení strojovny plynojemu

- technologické vystrojení uskladňovací nádrže

- dodávka a montáž sorpčního odsiřovacího zařízení

- dodávka a montáž zařízení na likvidaci bioplynu 110 A

- vystrojení podélných usazovacích nádrží

- vystrojení kruhovývh dosazovacích nádrží

- dodávka a montáž veškerých stavidel (ruční i elektro)

- technologické vystrojení kotelny vč. dodávky nových kotlů VIADRUS

 


27.7.2016

Linka sušení kalu na ČOV Karlovy Vary ve zkušebním provozu

V květnu 2016 byla na ČOV Karlovy Vary spuštěna do zkušebního provozu linka sušení odvodněného kalu. Tato linka je první realizací nízkoteplotního sušení kalu v ČR. Společnost K&K Technology a.s. byla dodavatelem technologického vystrojení, představující potrubní rozvody a periferní zařízení nutná pro provoz samotné sušárny kalu.

 

Předmětem naší dodávky byla strojní část a řídící systém. Dodávku a montáž pásové nízkoteplotní sušičky nezávisle zajišťovala španělská firma STC Aqualogy. Naše společnost přímo vyráběla a dodávala zásobník odvodněného kalu o objemu 30 m3 s hydraulicky pohyblivým dnem a také otočný šnekový dopravník na vysušený kal. Celá linka je navržena jako plně automatická se stálým dozorem, s navrženou kapacitou až 6000 t odvodněného kalu za rok.

 

Systém tepelného sušení firmy STC je založen na teplovzdušném proudění při nízké teplotě (vzduch 80°C) v pásové sušičce. Výsledkem sušení je granulát s min. obsahem sušiny 90%. Tento granulát lze jako surovinu využít k výrobě paliv druhé generace. Čistírenské kaly se tak stanou velmi zajímavou komoditou v rámci filozofie oběhového hospodářství.

 


27.6.2016

1. místo v soutěži Zlatá AQUA získalo míchadlo pro ČOV a BPS

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY se ve dnech 14.-16.6.2016 zúčastnila 21. ročníku vodohospodářské výstavy AQUA Trenčín, odkud si odvezla dvě ocenění.

 

Dne 14. června 2016 akciová společnost K&K TECHNOLOGY získala 1. místo v kategorii výrobků a 3. místo v kategorii o nejlepší technologii v soutěži Zlatá Aqua na výstavě AQUA v Trenčíně. Obě ceny za akciovou společnost převzali členové představenstva Ing. Jan Kutil a Ing. Josef Horejš.

Hlavní cenou v kategorii výrobků bylo oceněno míchadlo s dlouhou hřídelí MSDH pro bioplynové stanice a čistírny komunálních a průmyslových odpadních vod. Slouží k míchání tekutých substrátů s nízkou až střední viskozitou, je určeno k homogenizaci substrátů nádrží a zabraňuje tvoření klesajících a plovoucích vrstev.

 

3. místo v kategorii o nejlepší technologii vyhrála technologie ČOV Trenčianske Stankovce. Koncepce intenzifikace a čištění odpadních vod na ČOV zahrnuje především intenzifikaci biologického stupně jako hlavního článku celé ČOV mající prvořadý vliv na kvalitu vyčištěné odpadní vody. Při návrhu jednotlivých strojů a zařízení byly respektovány požadavky na vysoký stupeň provozní spolehlivosti a životnosti a na potřeby minimální údržby. Mezi významné modernizační řešení patří použití hyperboloidních míchadel Invent pro homogenizaci obsahu nádrží denitrifikace a nitrifikace.

 


1.6.2016

K&K TECHNOLOGY realizuje rekonstrukci vyhnívací nádrže na ČOV Žilina

V květnu 2016 společnost K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu o dílo na realizaci rekonstrukce vyhnívací nádrže č.2. na čistírně odpadních vod v Žilině.

Rekonstrukce spočívá v kompletní výměně technologického vystrojení vyhnívací nádrže, které se nachází již na hranici své životnosti, a provedení sanace vnitřního povrchu nádrže za účelem zajištění vodotěsnosti a plynotěsnosti nádrže. Současně dojde k výměně čerpadla zjišťujícího hydraulické míchání nádrže, provede se doplnění technologie pro příjem svozových kalů a jejich čerpání do vyhnívací nádrže. Rekonstrukce zahrnuje i osazení nových měřících přístrojů a PLC pro sledování a řízení technologického procesu kalového hospodářství.

Cílem tohoto projektu je zajištění zvýšení efektivity a bezpečnosti kalového a plynového hospodářství ČOV.

Předpokládaný termín ukončení je v říjnu 2016.

 


29.4.2016

Pozvánka na výstavu AQUA 2016

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude při příležitosti jubilea 25 let vystavovat na veletrhu AQUA 2016, který se koná ve dnech 14. - 16.6. 2016 na výstavišti EXPO CENTER Trenčín.

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku pavilon 6, stánek 44.

 

 


 

16.2.2016

K&K TECHNOLOGY a.s. je generálním dodavatelem a výrobcem specializovaného zařízení na zpracování bioodpadů

V únoru 2016 byla II. etapa výstavby Bioplynové stanice Rybitví předána do zkušebního provozu investorovi Marius Pedersen a.s.

Společnost K&K TECHNOLOGY byla generálním dodavatelem II. etapy BPS Rybitví s cílem zpracovávat biologicky rozložitelné odpady včetně potravin v obalech s prošlou zárukou. Naše firma vyráběla a dodávala specializované zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů tj. pro příjem, drcení, separaci obalů a hygienizaci bioodpadů.

Dovážené bioodpady vč. obalů jsou vyklápěny do ocelové příjmové vany o objemu 40 m3, sestavou podávacích a vyhrnovacích šnekových dopravníků na dně příjmové vany jsou dopravovány do šikmého šnekového dopravníku a z něj do separačního zařízení. Separovaná biologicky rozložitelná část odpadů je akumulována v jímce a odtud pak přečerpávána k hygienizaci do dvou pasterizačních nádob. Hygienizovaný substrát je dále dávkován do anaerobních reaktorů z I. etapy výstavby.

BPS Rybitví tak v ČR patří mezi moderní bioplynové stanice pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

 


 

14.1.2016

Zrekonstruovaná ČOV Púchov v ročním zkušebním provozu

V lednu 2016 byl zahájen roční zkušební provoz ČOV Púchov. Společnost K&K TECHNOLOGY byla generálním dodavatelem technologické části rekonstrukce ČOV Púchov.  V rozsahu dodávky naší společnosti byla rekonstrukce technologického zařízení mechanického p&