Archiv aktualit

16.12.2013

K&K TECHNOLOGY modernizuje technologii ÚV Plzeň

K&K TECHNOLOGY uzavřela smlouvu o dílo na modernizaci technologické části Úpravny vody v Plzni. Projektovou dokumentaci pro stavbu „Rekonstrukce a modernizace ÚV Plzeň“ zajišťuje generální projektant Sweco Hydroprojekt a.s. V rámci tohoto projektu bylo nutné řešit výkon úpravny vody, doplnění a opravu technologické části včetně SŘTP, stavební  úpravy související

s doplněním technol. linky ÚV.

Jedná se o klíčový projekt města Plzeň, který zajistí zásobování občanů pitnou vodou a zvýší její kvalitu a výkon ÚV na max. 1000 l/s. Úpravna vody Plzeň patří svým výkonem k největším úpravnám vody v České republice.  

Naše firma zahájila přípravné práce na technologické části ÚV začátkem listopadu 2013. Předpokládaný termín předání kompletního díla městu Plzeň je v březnu 2016.

 

 


 

29.10.2013

Klatovské divadlo poděkovalo svému sponzorovi K&K TECHNOLOGY pozváním na úsměvnou operní komedii

Dne 16.9.2013 uspořádalo Klatovské divadlo k 50 jub. slavnostní přestavení úsměvnou operní komedii  „Únos ze Serailu „ – W.A.Mozart a poděkovalo tak za podporu svému hlavnímu sponzorovi K&K TECHNOLOGY.

K&K TECHNOLOGY již po více než 10 let přispívá svým finančním darem na rozvoj kultury klatovskému divadlu, které obohacuje svým pestrým kulturním programem nejeden večer v týdnu kulturního a společenského dění města Klatov.  sponzorství

Paní ředitelka divadla Ing. Zdenka Koubová  při slavnostním večeru uvedla:"Před uvedením operní komedie bych především ráda poděkovala svým hlavním sponzorům sezóny fa. K&K TECHNOLOGY a městu Klatovy za jejich finanční podporu, bez níž by naše divadlo nemohlo fungovat v tomto divadelním roce."

Dodavatel technologie pro životní prostředí K&K TECHNOLOGY pomáhá v uplynulých letech svými finančními dary nejedné sportovní, kulturní nebo společenské akci v západočeském regionu.

 


 

26.8.2013

Dokončení  technologické části intenzifikace SČOV Žilina

Dne 19. června 2013 naše společnost K&K TECHNOLOGY předala dokončenou kompletní technologickou část intenzifikace SČOV Žilina generálnímu dodavateli stavby VÁHOSTAVU – SK a.s.  Zilina

Realizací této stavby se zvýšila současná kapacita ČOV na 220 000 ekvivalentních obyvatel. Cílem projektu bylo především odstranění dusíku a fosforu z odpadní vody, pro plnění limitů na odtoku ČOV dle požadavků slovenské a evropské legislativy. Hlavními výrobky, které naše firma dodávala z vlastního výrobního programu pro kompletní rekonstrukci mechanicko-biologického stupně, byly strojní zařízení kruhových DN ø 40m, strojní zařízení kruhových UN ø 40m, podélný provzdušňovaný lapák písku a dvoukomorové stavidlové uzávěry.

 


 

20.8.2013

„Slovenská Ľupča – kanalizácia a ČOV“ – zahájení prací

V červnu 2013 byla podepsána smlouva o dílo s firmou DÚHA, a.s. na zakázku „Slovenská Ľupča  - kanalizácia a ČOV“. Předmětem díla je strojní a elektrotechnologická část ČOV. K&K TECHNOLOGY a.s. zahájila práce začátkem července 2013. Předpokládaný termín dokončení díla je stanoven v září 2013.

Pro zabezpečení čištění splaškových odpadních vod obce Slovenská Ľupča bude vybudována nová ČOV s výhledovou kapacitou 4200 obyvatel.  Je zde navrhnuta mechanicko-biologická ČOV s biologickým odstraňováním uhlíkatého a dusíkatého znečištění s úplnou stabilizací kalu v kalojemu a jeho mechanickým odvodněním na pásovém lisu.

Součástí realizace je výroba a dodávka vlastních výrobků K&K TECHNOLOGY – technologické vybavení čtvercových vertikálních dosazovacích nádrží, zdvihací zařízení s nosností do 300 kg, dezodorační filtr, akumulační nádrž automatické tlakové stanice a kanálová stavítka.

 


 

31.7.2013

Slavnostní setkání k ukončení stavby ÚV Kolinec

V sobotu 6. července 2013 proběhlo slavnostní setkání k ukončení stavby „Kolinec - úpravna vody“. Slavnostní ceremonie s přestřižením pásky proběhla v areálu nové úpravny vody Kolinec za účasti Mgr. Pavla Prince, starosty Městyse Kolinec, Václava Kutila, generálního ředitele K&K TECHNOLOGY a.s., Ing. Ladislava Pipošiara, ředitele provozovatelské společnosti Vodospol s.r.o. a mnoha dalších významných hostů.

Investorem stavby byl městys Kolinec. Mgr. Pavel Princ, starosta obce, při slavnostní příležitosti uvedl: „Vybudování nové úpravny vody Kolinec přineslo celkové zvýšení kvality pitné vody pro 800 obyvatel obce a díky generálnímu dodavateli stavby fa. K&K TECHNOLOGY a.s. byla stavba dokončena v požadovaném rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, řádně a odborně ve stanoveném termínu.“

 Účelem stavby bylo zajistit výrobu pitné vody pro městys Kolinec v dostatečném množství a kvalitě odpovídající vyhlášce 252/2004 Sb. Konec realizace výstavby úpravny vody a její kolaudace proběhly v březnu tohoto roku a v únoru byl následně zahájen její zkušební provoz. Celkové investiční náklady ÚV činily 6,7 milionů Kč.

 

 


 

14.6.2013

Změna adresy kanceláře Praha

Dovolujeme si Vás informovat o změně adresy Obchodně - technické kanceláře Praha. Ke dni 14. 6. 2013 se mění adresa K&K TECHNOLOGY a.s. - kanceláře Praha z původní adresy Táborská 31, 140 00 Praha 4 na: Administrativní centrum, Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5 - Stodůlky.

 


 

3.6.2013

K&K TECHNOLOGY a.s. vystavovala exponát šnekového dopravníku

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY představila exponát šnekového dopravníku na 18. ročníku vodohospodářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE. Naše firma se nejen prezentovala se svým šnekovým dopravníkem, ale i s komplexními službami v oborech voda, teplo a energie.  Své návštěvníky, partnery tak informovala o nových zkušenostech z přestavby a modernizace zařízení a systémů komunálního hospodářství v ČR, SR nebo Ruské federaci a zemích SNS. 

Vystavovaný exponát bezhřídelového šnekového dopravníku jste mohli vidět v provedení s plastovou kluznou výstelkou proti opotřebení. Toto strojní zařízení je především určené k instalaci na čistírnách odpadních vod k dopravě čistírenských kalů, substrátů pro bioplynové stanice, písků apod.  Šnekový dopravník je vhodný pro horizontální, šikmou nebo vertikální dopravu.

Šnekový dopravník je vyráběn v provedení pro městské nebo průmyslové ČOV a BPS. Může být ve standardním provedení nebo na míru se speciálními úpravami na přání zákazníka, např. jednoduchý nebo zdvojený šnek dle dopravního množství, sklonu a přepravovaného média, šnekové dopravníky s ø šneku 160 až 460 mm., 1 až 15 m délkou a pod. Více o šnekovém dopravníku.

 


 

26.4.2013

Pozvánka na výstavu VODOVODY - KANALIZACE 2013

Akciová společnost K&K TECHNOLOGY bude vystavovat na veletrhu VODOVODY - KANALIZACE, který se koná ve dnech: 21. - 23. května 2013 na výstavišti v Praze - Letňanech. Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku č. 42, hala 4.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Stáhnout elektronickou pozvánku v pdf, plánek areálu v pdf.

 


 

3.4.2013

Účastníci kurzu VH 1 „Čištění odpadních vod“ obdrželi certifikát o úspěšném absolvování

Druhá část kurzu VH 1 – Čištění odpadních vod se uskutečnila ve dnech 18. – 22. 3. 2013 ve školících prostorách K&K Technology a.s. v Klatovech.  Všichni zúčastnění zaměstnanci ze společností VaK Jablonné nad Orlicí, Chodských vodáren a kanalizací Domažlice, CHEVAKu Cheb, Šumavských vodovodů a kanalizací a VaKu Beroun úspěšně prošli závěrečným testem druhé části kurzu a byl jim udělen Certifikát o absolvování odborného vodohospodářského kurzu v rozsahu dle vyučovacích hodin.

2. část kurzu byla zaměřena na prohloubení znalostí kalového a plynového hospodářství čistíren odpadních vod vč. výměny zkušenosti z provozování a oblasti řídicích systémů. Účastníci navštívili ČOV Plzeň a ČOV Klatovy a měli možnost vyměnit si zkušenosti z provozní praxe.

Kurz VH 1 Čištění odpadních vod organizovala firma K&K TECHNOLOGY společně se Středočeským vzdělávacím institutem Akademie J. A. Komenského.  

Díky velkému zájmu o vzdělávací kurz bude zajištěn další běh VH 1 – 1. část dne 15. 4. – 19. 4. 2013 ve školicím středisku Benešov. Těší se na Vás tým lektorů!

 


 

26.2.2013

K&K TECHNOLOGY a.s. prezentovala 10. leté provozní zkušenosti s mikroaerační technologií

Asociace pro vodu ČR – odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod pořádala 5. jubilejní konferenci – Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod Blansko 2013, na které se přednáškou aktivně zúčastnila firma K&K Technology.

Na přednášce „Provozní zkušenosti s biologickým odsiřováním bioplynu“ se podílela VŠCHT - Ústav technologie vody a prostředí, v zastoupení Prof. Jeníčka spolu s K&K TECHNOLOGY, v zastoupení obchodního ředitele Ing. Horejše.

Hlavním tématem přednášky bylo hodnocení 10 letých provozních zkušeností s tzv. mikroaerační technologií přímo v provozu více než 20 ČOV a BS v ČR a SR.  Plné znění přednášky najdete zde.

 


 

21.1.2013

Ukončení stavby nové Úpravny vody Přeštice

V Přešticích proběhla stavba nové úpravny vody v období  03/2012 – 11/2012. Předmětem díla byla dodávka stavby v rámci projektu „Přeštice – nová úpravna vody“, která byla spolufinancována z Operačního programu Životního prostředí. 

K&K TECHNOLOGY a.s. byla dodavatelem kompletní technologické části, která zahrnovala technologii tlakové filtrace, chemické hospodářství, čerpací stanici na upravenou vodu, hlavní rozvodnu a velín. Stavba ÚV nahradila původní úpravnu vody a zajistila tak pitnou vodu pro město Přeštice v dostatečném množství a kvalitě. Kapacita ÚV je 20l/s – původní byla 9l/s.

 


 

1.11.2012

Kurz VH 1 – Čištění odpadních vod

Na kvalitní funkci oboru vodovodů a kanalizací závisí v moderní společnosti zásadním způsobem životní úroveň obyvatelstva měst a obcí. Zásobování kvalitní pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a likvidace odpadů z čištění odpadních vod vyžadují na jednotlivých stupních zařazení zaměstnanců vysokou odbornost.

K&K TECHNOLOGY a.s. se rozhodla vytvořit systém kurzů vodohospodářského vzdělávání se zaměřením na doplnění a aktualizaci odborných znalostí pro zaměstnance organizací provozujících vodovody a kanalizace v pracovním zařazení mistr, vedoucí směny, dispečer (Národní soustava kvalifikací NSP 4) a montér/strojník (Národní soustava kvalifikací NSP 3). Důraz kurzů je položen na znalosti a poznatky vycházející z provozní praxe a potřebné pro provozní praxi, s cílem zajistit odbornou kvalifikaci především pro přímou obsluhu provozovaných zařízení.

První část kurzu VH 1 – Čištění odpadních vod se uskutečnila ve dnech 22. – 26. 10. 2012 ve školicím středisku Belá na Slovensku. Zúčastnili se jí zaměstnanci společností VaK Jablonné nad Orlicí, Chodských vodáren a kanalizací Domažlice, CHEVAKu Cheb, Šumavských vodovodů a kanalizací a VaKu Beroun. Účastníci kurzu rozšířili své odborné znalosti, navštívili ČOV Rajec, podívali se do Žiliny, Těrchové a jejího okolí a sehráli dvoukolový bowlingový turnaj. V něm zvítězilo smíšené družstvo VaKu Jablonné nad Orlicí a Chodských vodáren a kanalizací Domažlice.

Závěrečný test 1. části kurzu potvrdil, že posluchači byli pozorní. Kurz bude pokračovat svou druhou a závěrečnou částí v dubnu 2013 v Klatovech.

 


 

20. 9. 2012

Polevskoj, systémové řešení vytápění a čištění odpadních vod

K&K TECHNOLOGY a.s. se svými partnery - Vodohospodářským podnikem a.s. a EGF ENERGY spol. s r.o. - zahájila v září 2012 intenzivní práce na přípravě projektů pro skupinu investičních akcí Polevskoj. Mezi ně v současné době patří zpracování Technicko-ekonomických studií pro  systémové řešení vytápění Kosí Brod, kotelny a rozvody tepla a Kurganovo, kotelny a rozvody tepla. Vypracování Technických projektů bude dokončeno do konce roku 2012 včetně následného možného exportního financování  při realizaci.

Cílem investora je uvést do provozu kotelny a navazující rozvody tepla už pro následující topnou sezónu.

 


 

13.9.2012

ČOV Domažlice ve zkušebním provozu

Intenzifikace čistírny odpadních vod Domažlic byla dokončena a čistírna je ve zkušebním provozu. Stavba proběhla v létech 2011 – 2012 pro Svazek obcí Povodí Berounky v rámci stavby Čistá Berounka, II. etapa, projekt ČOV Domažlice. Návrhová kapacita je 20.000 EO.

K&K TECHNOLOGY a.s. dodala technologickou část stavby zahrnující modernizaci mechanického předčištění, novou biologickou linku s úplným odbouráváním nutrietů, rekonstruováno bylo kalové a plynové hospodářství a instalován byl rovněž nový distribuovaný řídící a informační systém. Z nestandardních řešení nabízených  K&K TECHNOLOGY a.s. bylo uplatněno např. nasazení membránového plynojemu přímo na jednu z vyhnívacích nádrží, technické řešení výhodné jak z hlediska výše vložených investičních prostředků, tak z hlediska vlastního  provozu kalového a plynového hospodářství.

Zkušební provoz úspěšně probíhá a jeho ukončení se předpokládá v červnu 2013.

 


 

6.9.2012

Projekt vzdělávání v K&K TECHNOLOGY a.s.

 

V akciové společnosti K&K TECHNOLOGY byl v srpnu 2012 ukončen projekt reg. č. CZ.1.04/1.1.02/35.01538 s názvem „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti K&H  KINETIC a.s. vzděláváním svých pracovníků“, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V současné době jsou již veškeré vzdělávací aktivity zrealizovány a probíhá jeho závěrečné vypořádání.

Vzdělávací program se zaměřoval prvotně na přípravu interních lektorů z řad zaměstnanců společnosti a následně na realizaci vzdělávacích kurzů pro vlastní zaměstnance. Hlavním cílem projektu bylo profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavatelem, tj. odborné vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace, jakož i klíčové dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce.

Projekt přispěl k odbornému rozvoji zaměstnanců a realizací tohoto projektu došlo k posílení konkurenceschopnosti společnosti K&K TECHNOLOGY a.s.   

 


 

15.8.2012

Stavba „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ zahájena

V Ústí nad Orlicí byla 19. Července slavnostně zahájena stavba zahrnující rekonstrukci a dostavba kanalizačního systému a rekonstrukce čistírny odpadních vod. Investorem stavby za téměř tři čtvrtě miliardu korun je TEPVOS s.r.o., zhotovitelem sdružení firem SMP CZ, a.s., VCES a.s., HOCHTIEF CZ a.s. a A.B.V. spol. s r.o.

K&K TECHNOLOGY a.s. je subdodavatelem technologické části stavby zahrnující především rekonstrukci čistírny odpadních vod, dále potom 23 čerpacích stanic na kanalizačním systému.  Kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod s návrhovou kapacitou 22.000 EO zahrnuje jak jednotlivé prvky vodní linky, tak kalové hospodářství, včetně energetického využití vyprodukovaného bioplynu. Stavba bude dokončena a uvedena do zkušebního provozu v roce 2014.

 


30. 6. 2012

Rekonstrukce stokové sítě a ČOV Rajec dokončena

V červnu 2012 byla slavnostně předána stavba Verejná kanalizácia Rajec, rekonštrukcia stokovej sietě a ČOV. Investorem stavby byly Severoslovenské vodárne a kanalizacie, a.s., zhotovitelem K&K TECHNOLOGY a.s. V rámci stavby byla rekonstruována stoková síť v celkové délce 2.359,7 m, provedeno 106 ks kanČOV Rajecalizačních přípojek, vybudována 1 čerpací stanice a především rekonstruována a modernizována čistírna odpadních vod Rajec. Celkové investiční náklady stavby dosáhly 4,97 mil. EUR.

ČOV Rajec je mechanicko-biologická čistírna se zvýšeným odstraňováním nutrietů. Biologický stupeň je řešený systémem R-D-N. Vyprodukovaný kal je anaerobně stabilizovaný a následně strojně odvodněný. Celý systém je navržen na 26,4 l/s, kapacita čistírny odpadních vod je 15.000 EO.

 


28. 5. 2012

V současné době nabízíme práci na pozicích:

Projektant

Technik realizace

více informací naleznete zde


28. 5. 2012

ČOV Plzeň ve zkušebním provozu

Do zkušebního provozu byla uvedena čistírna odpadních vod Plzeň s návrhovou kapacitou 427.917 EO. Investiční akce byla realizována v rámci projektu Čistá Berounka – etapa II., část A.

Splnění požadovaných emisních limitů si vyžádalo optimalizaci stávajícího biologického stupně, který má rozhodující vliv na výslednou jakost vyčištěné vody. Intenzifikace byla zaměřena především na zvýšení účinnosti odstranění dusíku a stabilizaci procesu nitrifikace při nižších teplotách odpadní vody. Mimo nových zařízení pro biologický stupeň byly provedeny repase vystrojení dosazovacích nádrží a stávajícího kalového sila, vyměněny dopravníky a instalována nová kogenerační jednotka. K&K TECHNOLOGY a.s. se svými partnery byla dodavatelem technologické části stavby s investičními náklady téměř 170 mil. Kč.

 


27. 4. 2012

Setkání s představiteli měst východní Ukrajiny

Na brněnském výstavišti se v průběhu veletrhu URBIS a ENVIBRNO uskutečnilo setkání s představiteli státní správy, místní samosprávy a zástupci komerční sféry z východní Ukrajiny působících v oblasti komunálního hospodářství.

V úvodu zástupci ukrajinské delegace presentovali současný stav komunálního hospodářství a bytového fondu v městech a obcích východní Ukrajiny. Další presentace potom byly zaměřeny na podrobnější informace o městech Dněpropetrovsk, Doněck a Lugansk.

V rámci setkání potom zástupci  K&K TECHNOLOGY a.s. jednali přímo se zástupci zainteresovaných firem o spolupráci. Představili jim akciovou společnost K&K TECHNOLOGY a skupinu K&K jako celek, včetně nabídky komplexních služeb v oborech voda, teplo a energie. Při jednotlivých rozhovorech se diskutovali mimo jiné o zkušenostech z přestavby a modernizace zařízení a systémů komunálního hospodářství v České republice a na Slovensku. Zástupci K&K TECHNOLOGY své partnery informovali o svých zkušenostech ze zakázek v Ruské federaci a zemích SNS.

Obě strany se dohodly, že kontakty budou dále pokračovat se zaměřením na jednotlivé konkrétní problémy.


2.4.2012

Výroční schůze K&K TECHNOLOGY a.s

V pátek 30. 3. 2012 se sešlo vedení a zaměstnanci akciové společnosti K&K TECHNOLOGY na pravidelné výroční schůzi. Pozváni byli tradičně hosté z partnerských institucí, bývalí zaměstnanci společnosti – senioři a zástupci sesterských společností - slovenské K&K TECHNOLOGY, Šumavských vodovodů a kanalizací a plzeňského Vodohospodářského podniku.

Vedení společnosti seznámilo účastníky výroční schůze s hospodářskými výsledky za uplynulý rok 2011, které byly výrazně nejlepší za více než dvacetiletou historii skupiny K&K. Obrat akciové společnosti překročil 500 mil. Kč a rovněž zisk před zdaněním je s výjimkou roku 2008 nejlepší v celé historii. Výsledky uplynulého roku samozřejmě příznivě ovlivnily realizované velké stavby, mezi které patří především čistírny odpadních vod Plzeň, Česká Lípa a Rajec (Slovenská republika).

Rok 2012 bude stejně náročný jako rok předchozí. Čistírny odpadních vod Žilina, Cheb, Domažlice nebo Chotusice, úpravny vody Choceň a Přeštice, a řada dalších akcí, budou vyžadovat plné nasazení všech pracovníků společnosti. V  roce 2012 je společnost posílena o nově vytvořenou stavební divizi, po přenesení do nových prostor v areálu Koldinka bude dále rozvíjena vlastní výroba a jsou vytvořeny předpoklady k dalšímu rozvoji zahraniční činnosti, především v Ruské federaci.

Po výroční schůzi se zaměstnanci společnosti sešli na společenském večeru, kterého se zúčastnili také kolegové ze Šumavských vodovodů a kanalizací. Součástí večera byl první turnaj v bowlingu mezi oběma společnostmi. V prvním ročníku získalo putovní pohár družstvo K&K TECHNOLOGY.

 


1.3.2012

Program vzdělávání v K&K TECHNOLOGY a.s.

V akciové společnosti K&K TECHNOLOGY probíhá druhým rokem rozsáhlý školící projekt  Zvýšení konkurence- schopnosti společnosti vzděláváním svých pracovníků, který je jako projekt  č. CZ.1.04/1.1.02/35.01538 podporován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Vzdělávací program je zaměřen diferencovaně na všechny kategorie zaměstnanců společnosti. Zahrnuje soubor kurzů pro TOP managament, vzdělávání vybraných pracovníků v oblasti obchodních dovedností a marketingu, prohlubování jazykových znalostí, ale také odborné kurzy pro techniky v projektové přípravě staveb a realizaci nebo soubor školení pro dělnické profese ve výrobě. 

V únoru tohoto roku absolvovali posluchači kurzy zaměřené na vzdělání v oblasti sociální komunikace, probíhá kurz technického kreslení  a čtení výkresů pro dělnické profese nebo kurzy zaměřené na účinné využívání systému euroCALC  firmy CALLIDA. Kurz euroCALC významně přispěje k efektivnímu zpracování nabídek, návrhů smluvních cen a následné kontrole nákladů v průběhu realizace jednotlivých obchodních případů.

Celý vzdělávací program bude ukončen v srpnu 2012. Už dnes je nesporné, že významně přispívá k obnovování a zvyšování znalostí zaměstnanců akciové společnosti K&K TECHNOLOGY, což je jedním z hlavních a trvalých cílů společnosti.


16. 1. 2012

Smlouva o spolupráci mezi Polevskou komunální společností a K&K TECHNOLOGY a.s.

V závěru uplynulého roku 2011 se uskutečnila pracovní cesta zástupců akciové společnosti K&H KINETIC (dnes K&K TECHNOLOGY a.s.) do Jekatěrinburgu a Polevského v Ruské federaci. Jedním z výsledků cesty bylo uzavření Smlouvy o budoucí spolupráci mezi Polevskou komunální společností a společností  K&H KINETIC, kterou za Polevskou komunální společnost podepsala generální ředitelka společnosti Larisa Potapčenko a za K&H KINETIC předseda představenstva a generální ředitel Václav Kutil. Podpisu smlouvy byli přítomni primátor města Polevskoje Dmitrij  Filipov a starosta města Klatovy Rudolf Salvetr, který byl se svými kolegy ze zastupitelstva v Polevském na návštěvě družebního města (viz fotografie).

Spolupráce bude zaměřena na řešení vytápění v severní části města Polevskoje, přípravu a realizaci nových kotelen a dále na problematiku odvádění a čištění odpadních vod jak v samotném Polevském, tak v obcích v jeho okolí.


10. 1. 2012

ČOV Česká Lípa

V České Lípě skončila 9. ledna 2012 slavnostně rok a půl dlouhá realizace poslední stavby projektu „Čistá Ploučnice“. Byla jí celková rekonstrukce čistírny odpadních vod Česká Lípa s investičními náklady téměř 225 milionů korun.

Zhotovitelem stavby bylo Sdružení SYNER – SYNER VHS Vysočina – K&H KINETIC. Stavba byla zahájena 3. května 2010 a její realizaci zkomplikovaly povodně v roce 2010. Přesto byla stavba převzata investorem podle plánu 31. října 2011, celkové uvedení do zkušebního provozu proběhlo 8. prosince 2011 a čistírna odpadních vod v současné

době plní limity stanovené pro její provoz po rekonstrukci.

Společnost K&H KINETIC – od počátku roku 2012 působící pod obchodním jménem K&K TECHNOLOGY – byla v rámci Sdružení dodavatelem technologické části stavby. Čistírna odpadních vod Česká Lípa se zařadila mezi významné reference z dvacetiletého působení skupiny K&K v České republice, Slovenské republice nebo Ruské federaci a zemích SNS.


10. 1. 2012

K&H KINETIC a.s. změnil obchodní jméno na K&K TECHNOLOGY a.s.

Valná hromada společnosti K & H KINETIC a.s., rozhodla s ohledem na plánované rozšíření aktivit skupiny K&K, o změně názvu obchodní firmy na K&K TECHNOLOGY a.s.  Změna nabyla účinnosti ke dni 28. 12. 2011. Společnost tak vstoupila pod novým obchodním jménem do Nového roku 2012, kterým začíná třetí desetiletí existence skupiny K&K (dříve K&H).

Jakékoliv další změny nebyly provedeny a nový název obchodní firmy nemá vliv na platnost závazků akciové společnosti. Společnost se těší na další spolupráci se svými obchodními partnery.